Nr. 81 - Dagplejere omfattet af kontrolhyppighedsreglerne for drikkevand for institutioner

Natur- og Miljøklagenævnet har i en række afgørelser behandlet klager fra dagplejere over Ringkøbing-Skjern Kommunes påbud vedrørende udtagning af drikkevandsanalyse efter vandforsyningslovens § 65, stk. 1. Fælles for sagerne er, at der er tale om hyppigheden af kontrol af drikkevandskvaliteten hos dagplejere, som har egne vandforsyninger, dvs. ikke almene- vandforsyninger.

Ringkøbing-Skjern Kommune har anset dagplejer for omfattet af begrebet ”offentlige eller private institutioner”, jf. § 6, stk. 1, nr. 2 og dermed de krav til regelmæssig kontrolhyppighed, som er fastsat for denne gruppe, jf. § 8, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (tilsynsbekendtgørelsen). Kommunen har på denne baggrund meddelt en række påbud om kontrolhyppigheden af udtagning af drikkevandsanalyse.

Nævnet har i sine afgørelser henvist til, at det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 3, 2005, at vand til institutioner i henhold til tilsynsbekendtgørelse skal forstås således, at det bl.a. omfatter dagplejere. Vejledningen er udarbejdet til brug for administration af den tilsvarende bestemmelse i en tidligere tilsynsbekendtgørelse. De senere tilsynsbekendtgørelser af henholdsvis 2006 og 2007 indeholdt ligeledes tilsvarende bestemmelser. Nævnet har herefter lagt til grund, at det ved gennemførelsen af den gældende tilsynsbekendtgørelse er forudsat, at dagplejere er omfattet af kontrolreglerne for institutioner, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2 og § 8, stk. 1, 2. pkt. Nævnet har herefter fundet, at dagplejere må anses for omfattet af disse regler.

Nævnet har på denne baggrund stadfæstet kommunens påbud efter vandforsyningslovens § 65, stk. 1.

Formandsafgørelser af 9. marts 2012, j.nr. : NMK-42-00146 , NMK-42-00156 , NMK-42-00157 og NMK-42-00158 .


  • Vandforsyningsloven § 65, stk. 1
  • Tilsynsbekendtgørelsen
  • Kontrolhyppighed
  • Drikkevandskvalitet
  • Dagplejere
  • Påbud
  • Institution