Nr. 83 - Projekttilpasning tillagt processuel skadevirkning

Hvis en ansøger i en sag om miljøtilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven afviser at foretage projektilpasning, som Natur- og Miljøklagenævnet under behandling af sagen er kommet frem til, er nødvendig for meddelelse af miljøtilladelse eller godkendelse, træffer nævnet efter varsel herom afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Nævnet ophævede kommunens afgørelse om miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrbrugloven og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen, idet nævnet under behandling af sagen var kommet frem til, at den samlede ammoniakemission fra produktionen i det ansøgte projekt skulle sænkes fra de af kommunen godkendte 6.724,6 kg N/år til et samlet ammoniakemissionsniveau på makismalt 6.149 kg N/år, og ansøger afviste at foretage projekttilpasning i overensstemmelse hermed.

Inden der blev truffet afgørelse i sagen, havde nævnet over for ansøger varslet, at hvis nævnet ikke modtog oplysninger fra ansøger om samtlige projekttilpasninger, som var nødvendige for, at nævnet kunne foretage fuld vurdering af sagen, ville nævnet træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Efter nævnets foreløbige vurdering af sagen på det foreliggende grundlag måtte det forventes, at en afgørelse i sagen ville være en ophævelse af kommunens afgørelse og hjemvisning af sagen til fornyet behandling i kommunen.

Afgørelsen har sin baggrund i det forvaltningsretlige officialprincip, hvoraf bl.a. følger, at en myndighed som led i sagsoplysningen kan bede en part om relevante oplysninger, som parten allerede har eller nemt kan skaffe. Hvis parten ikke vil give oplysningerne til myndigheden, kan myndigheden efter omstændighederne træffe afgørelse ud fra de oplysninger, myndigheden allerede har. Det kan betyde, at afgørelsen bliver et afslag eller på anden måde til ugunst for parten(processuel skadevirkning).

Hvis en part ikke vil give oplysninger til myndigheden, som parten har eller nemt kan skaffe, skal myndigheden vejlede parten om konsekvenserne af at nægte at udlevere oplysningerne. Det følger af forvaltningslovens § 7, stk. 1, og den ulovbestemte retsgrundsætning, der ligger bag bestemmelsen. Vejledningen skal gives, inden myndigheden træffer afgørelse i sagen.
Formandsafgørelse af 25. april 2012, j.nr.: NMK-132-00157


  • Husdyrbruglovens § 12
  • Projektilpasning
  • Processuel skadevirkning