Nr. 87 - Opstilling af husstandsvindmøller i landzone

Miljøministeriets cirkulære nr. 9295 af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller fastsætter i § 5, stk. 1, at der ved behandlingen af ansøgninger om vindmøller skal tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til de øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder natur og landskab, kulturhistoriske værdier og jordbruget, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Ifølge stk. 2 må kommunalbestyrelsen kun meddele tilladelse, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer, der udpeger området til opstilling af vindmøller, eller en lokalplan. Ifølge stk. 3 er opstilling af husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg undtaget fra stk. 2.

Det fremgår af vindmøllecirkulæret og af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at placeringen af en husstandsmølle ikke blot skal være i tilknytning til, men i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen, så husstandsmøllen sammen med ejendommens bebyggelse opfattes som en samlet enhed i landskabet. I praksis opereres med en afstand på ca. 20 m fra bebyggelsen.

Vurderingen af en ansøgning om opstilling af en husstandsmølle skal ske på grundlag af den overordnede planlægning, idet der ved vurderingen skal lægges særlig vægt på varetagelsen af de landskabelige hensyn. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af det ansøgte.

Tilladelse efter planlovens § 35 skal endvidere administreres under hensyntagen til de internationale forpligtelser, herunder habitatdirektivet. Det indebærer, at tilladelsen skal afslås i de tilfælde, hvor der er tale om foranstaltninger, som skønnes at være i strid med de formål, som de pågældende internationale forpligtelser tilsigter at varetage, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen). Det følger af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, nr. 3, at der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, før der træffes afgørelse om landzonetilladelse. Bestemmelsen gælder både ved tilladelser i og uden for de internationale beskyttelsesområder. Ved tilladelser uden for områderne skal myndigheden tage stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende internationalt beskyttelsesområde er udpeget for at bevare.

Natur- og Miljøklagenævnet har i en række sager omgjort 1.instansens afgørelser i sager om husstandsmøller. Det er især sket, hvor kravet om, at placeringen skal være i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen, ikke er opfyldt, så husstandsmøllen sammen med ejendommens bebyggelse ikke ville opfattes som en samlet enhed i landskabet. I flere af nævnets afgørelser præciseres det, at tilknytningskravet er til bebyggelsen, og ikke i udkanten af et haveareal. Det er endvidere sket, hvor kommunen alene har henholdt sig til retningslinjer i kommuneplanen og ikke har foretaget en konkret vurdering. Og det er ligeledes sket, hvor nævnet ikke har været enig i kommunens landskabelige vurdering.

Nedenfor omtales nogle afgørelser, der illustrerer nævnets praksis:

1. Landskabelige hensyn.

En kommune havde meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på et højdedrag 25 m fra ejendommens bebyggelse i et område, som i kommuneplanen var udpeget som kulturmiljø og værdifuldt landskab; der var tale om et fint og forholdsvis uforstyrret område med vid udsigt over landskab og fjord. Kommunen vurderede, at husstandsmøllen ikke ville påvirke landskabet nævneværdigt. Nævnet ændrede efter besigtigelse tilladelsen til et afslag.
Afgørelse af 9. maj 2012, j.nr. NMK-31-00302 .

En kommune havde meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle 20 m fra ejendommens bebyggelse i et område, som i kommuneplanen var udpeget som kulturmiljø og værdifuldt landskab; der var tale om et småbakket, åbent landbrugslandskab med vide udsigter. Nævnet fandt efter besigtigelse, at der ikke var afgørende landskabelige eller naturmæssige hensyn, der talte imod en tilladelse, som derfor blev stadfæstet.
Afgørelse af 9. maj 2012, j.nr. NMK-31-00488 .

En kommune havde meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle 25 m fra ejendommens bebyggelse og inden for beplantningen om ejendommen i et område, som i kommuneplanen var udpeget som ”stille- og mørkeområde med særlige landskabelige interesser”. Ejendommen lå på en odde mellem to søer, der er en del af Nationalpark Thy og Natura 2000 område; landskabet var domineret af store, åbne områder. Kommunen vurderede, at møllen ikke ville tilsidesætte de landskabelige værdier i området. Nævnet vurderede, at de landskabelige hensyn og de naturmæssige værdier talte afgørende imod en opstilling af husstandsmøllen og ændrede tilladelsen til et afslag.
Afgørelse af 14. juni 2012, NMK-31-00474 .

En kommune havde meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle 13-15 m fra ejendommens bebyggelse i et område, som i kommuneplanen var udpeget som område med landskabelige interesser; området var en del af Limfjordslandskabet, som er underlagt særlige beskyttelseshensyn. I området er der mange flotte udsigter; møllen ville kunne ses langvejs fra, både fra vandsiden og fra landsiden. Kommunen anførte, at møllen ville blive synlig i landskabet, men at møllens påvirkning ville være lille i forhold til påvirkningen fra en syd derfor beliggende stor landbrugsejendom med kornsiloer, gylletanke m.m. Uanset husstandsmøllens placering relativt tæt på bygningskomplekset fandt nævnet (flertalsafgørelse), at den kystnære placering i Limfjordslandskabet talte afgørende imod en tilladelse til opstilling af møllen.
Afgørelse af 14. juni 2012, NMK-31-00512 .

2. De landskabelige hensyn og kravet om umiddelbar tilknytning

En kommune havde meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle i kanten af havearealet på ejendommen ca. 55-60 m fra ejendommens bygninger og ca. 75 m fra et fortidsminde. Ejendommen lå i et overvejende åbent agerland med fritliggende gårde og i et større uforstyrret landskab med vide udsigter. Nævnet fandt, at placering af husstandsmøllen i kanten af ejendommens haveanlæg ville være i strid med navnlig de landskabelige interesser, men også med kulturmiljø og fortidsminder i området. Nævnet ændrede kommunens tilladelse til et afslag.
Afgørelse af 10. maj 2012, NMK-31-00410 .

En kommune havde meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle godt 40 m fra ejendommens bebyggelse og i tilknytning til et haveareal. Nævnet fandt ikke, at den ansøgte placering af møllen godt 40 m fra nærmeste bygning i det åbne, kystnære landskab kunne tillades og ændrede tilladelsen til et afslag.
Afgørelse af 14. juni 2012, j.nr. NMK-31-00519 .

En kommune havde meddelt landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje til at opstille en husstandsmølle 33 m fra ejendommens bebyggelse og på kanten af en ådal. Kommunen vurderede, at møllen med sin placering ville opleves som værende i tilknytning til den øvrige bebyggelse. Nævnet fandt, at placeringen 33 m væk fra bygningerne og tæt på ådalen ikke kunne tillades.
Formandsafgørelse af 21. juni 2012, NMK-31-00637, NMK-501-00078 og NMK-34-00177 .

En kommune havde meddelt afslag på landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle ca. 24 m fra et staldanlæg. Nævnet vurderede efter besigtigelse, at placering af en husstandsmølle det ansøgte sted ca. 24 m fra staldanlægget opfyldte kravet om en placering i umiddelbar tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Det indgik i nævnets vurdering, at møllen ikke ville blive placeret højt i landskabet, at dele af ejendommen var udpeget som positivt område for skovrejsning, og at ejendommens store bygningsmasse betød, at husstandsmøllen opfattedes som placeret i umiddelbar tilknytning til bygningsanlægget.
Afgørelse af 31. maj 2012, NMK-31-00462 .

3. Kravet om en konkret vurdering.

En kommune havde meddelt afslag på landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle, fordi en placering tæt på landsbyen kunne være i konflikt med den landskabelige oplevelse set fra landsbyen. Kommunen henviste endvidere til, at byrådet netop havde vedtaget en vindmølleplan, hvorefter husstandsmøller skulle placeres mindst 500 m - ved genbehandling fastsat til 300 m - fra landzonelandsbyers afgrænsning. Naturklagenævnet fandt ikke, at kommunen med en sådan temaplan kunne indføre en forbudszone for opstilling af husstandsmøller, da der så ikke foretages en konkret vurdering i forhold til landzonebestemmelserne. Nævnet ophævede på den baggrund kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen.
Afgørelse af 11. november 2009, j.nr. NKN-31-01632 .
Der henvises til Naturklagenævnet Orienterer nr. 521 , juni 2010.

En kommune havde meddelt afslag på landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle, fordi opstillingen ikke var forenelig med kommuneplanens retningslinjer om beskyttelsesområde. Nævnet vurderede, at der ikke med kommuneplanen kunne indføres en forbudszone for opstilling af husstandsmøller, da der så ikke foretages en konkret vurdering af det ansøgte i forhold til landzonebestemmelserne. Nævnet ophævede kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen med henblik på, at kommunen foretog en konkret vurdering.
Formandsafgørelse af 16. december 2010, j.nr. NKN-31-02108 .


  • Planlovens § 35, stk. 1
  • Husstandsmøller
  • Landskabelige hensyn
  • Umiddelbar tilknytning
  • Konkret vurdering