Nr. 89 - Manglende spildevandstilladelse kan ikke begrunde afslag på miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag om afslag på miljøgodkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12 til udvidelse af produktionen fra 220,6 DE til 292,8 DE i eksisterende bygninger.

Kommunen havde vurderet, at der for husdyrbruget, der før udvidelsen var omfattet af miljøbeskyttelsesloven uden at være omfattet af reglerne om godkendelsespligtig virksomhed, skulle ske en miljøgodkendelse af hele husdyrbrugets anlæg og tilhørende arealer, jf. husdyrbruglovens § 103, stk. 2. Kommunen havde herefter vurderet, at der skulle meddeles afslag på miljøgodkendelse med hjemmel i husdyrbruglovens § 31, jf. § 19, eftersom der ikke kunne meddeles spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Kommunen vurderede således, at der ikke var truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at husdyrbruget kunne drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt, jf. husdyrbruglovens § 19.

Ansøger anførte, at der ikke kan gives afslag på miljøgodkendelse med denne begrundelse, eftersom der hverken skulle ske ændringer i selve spildevandsanlægget eller ske ændringer i mængden eller sammensætningen af det overfladevand, der afledes fra husdyrbrugets tagflader. Ansøger anførte også, at kommunen, hvis det vurderes at der er forhold i recipienten, der nødvendiggør ændringer i afledningen af tagvand fra ejendommen, må meddele særskilt påbud herom.

Nævnet ophævede kommunens afgørelse med henvisning til, at bestemmelserne i husdyrbruglovens § 19 og § 31, sammenholdt med bestemmelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 5, ikke kan tages til indtægt for, at kommunen skal meddele afslag på ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven, når der ikke på baggrund af en ansøgning efter miljøbeskyttelsesloven kan meddeles en spildevandstilladelse.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastslår i § 2, stk. 3 og 5, at hvis der på et husdyrbrug udføres en eller flere biaktiviteter, som er selvstændigt godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven, eller hvis der i øvrigt udføres andre forurenende aktiviteter, der kræver særskilt godkendelse eller tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, omfatter vurderingen alle forurenende aktiviteter på husdyrbruget.

Bestemmelserne i § 2, stk. 3 og 5, henviser til miljøbeskyttelseslovens § 84b og den tilsvarende regel i husdyrbruglovens § 68, hvor det præciseres, at myndighederne, f.eks. i forbindelse med beslutninger om virksomheder på samme ejendom, der skal godkendes efter hhv. husdyrbrugloven og miljøbeskyttelsesloven, skal koordinere deres afgørelser i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at alle emissioner fra ejendommens aktiviteter og valget af foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forurening er vurderet i et helhedsperspektiv. Det følger endvidere af § 2, stk. 3 og 5, at der skal træffes samtidige afgørelser om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse eller godkendelse efter hhv. miljøbeskyttelsesloven og husdyrbruglovens §§ 10, 11 og 12. Nævnet bemærker, at samtidighedskravet må ses som et middel til at sikre en integreret miljøvurdering, og at det må være aktuelt i de tilfælde, hvor der foreligger ”samtidige” ansøgninger.

Af lovbemærkningerne til husdyrbrugloven, L 55 afsnit 4.1, fremgår det, at sigtet med lovforslaget er at samle miljøreguleringen af næringsstoffer, lugt, støj osv. fra husdyrbrug i en samlet lov med tilhørende bekendtgørelser. Øvrige tilladelser og godkendelser, herunder spildevandstilladelser, skal fortsat indhentes efter miljøbeskyttelseslovgivningens regler.

Nævnet bemærker i øvrigt, at husdyrbruglovens overgangsbestemmelse i § 103, stk. 2, ikke i sig selv udløser et krav om en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Hvorvidt der er behov for indgreb overfor afledning af tagvand fra ejendommen til den nærliggende bæk må bero på en selvstændig vurdering efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og den dertil hørende spildevandsbekendtgørelse.

Formandsafgørelse af 24. maj 2012, j.nr.: NMK-132-00521


  • Husdyrbruglovens § 103, stk. 2
  • Husdyrbruglovens § 68
  • Miljøbeskyttelseslovens § 28
  • Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 3 og 5
  • Spildevand
  • Samtidighed