Nr. 90 - Mellemlager for slam i gammel gyllebeholder uden omfangsdræn

En landejendom havde ikke længere brug for at opbevare gylle og ville derfor udnytte den gamle gyllebeholder til at oplagre slam. Slammet bliver produceret på et kommunalt renseanlæg og skal lægges på lager i nogle måneder, fordi det kun kan udbringes på landbrugsjord på bestemte tider af året.

Kommunen gav en miljøgodkendelse til lageret på de vilkår, som ifølge loven er standardvilkår for disse lagre, hvor der især skal beskyttes mod grundvandsforurening og mod lugt. Flere omboende klagede til nævnet.

Ifølge standardvilkår skal beholderen være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning for at sikre, at der ikke er sket en udsivning. Beholderen havde imidlertid ikke noget omfangsdræn, og det var ikke teknisk muligt at etablere et sådant. Udover prøver kræves som standard, at beholderen kontrolleres for styrke og tæthed hvert 10. år.

Kommunen havde vurderet, at en hyppigere beholderkontrol ville give en tilsvarende sikring mod forurening af jord og grundvand og ændrede derfor standardvilkåret om beholderkontrol hver 10. år til kontrol hver 3. år. Med den forøgede beholderkontrol forventede kommunen, at der var opnået et tilsvarende beskyttelsesniveau mod lækager. Nævnet tilsluttede sig denne ændring i forhold til standardvilkårene, idet nævnet fandt, at dette ville yde en tilstrækkelig sikring af jord og grundvand.

Afgørelse af 19. juni 2012, j.nr.: NMK-10-00152


  • Miljøbeskyttelseslovens § 33
  • Standardvilkår
  • Omfangsdræn