Nr. 91 - Anvendelse af nyt ammoniakbeskyttelsesniveau på ansøgning modtaget før den 15. marts 2011

Natur- og Miljøklagenævnet har i sag om afslag på ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug taget stilling til, om det nye ammoniakbeskyttelsesniveau, der er indført ved ændring af husdyrbrugloven og godkendelsesbekendtgørelsen, kan anvendes på sager, hvor ansøgning er indgivet før de ændrede reglers ikrafttræden.

Efter § 2, stk. 2, i ændringsloven skal ansøgninger modtaget i kommunen før den 15. marts 2011 behandles efter de hidtil gældende regler. Efter § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen skal ansøgninger modtaget i kommunen før den 10. april 2011 behandles efter de hidtil gældende regler.

Ammoniakbeskyttelsesniveauet i de hidtil gældende regler (bufferzonereglerne) vedrører merbelastning med kvælstof fra stald og lager for naturtyper, omfattet af lovens § 7, der er beliggende i en afstand op til 1.000 meter fra husdyrbruget.

Ammoniakbeskyttelsesniveauet, der skal anvendes på ansøgninger modtaget efter henholdsvis den 15. marts 2011 og den 10. april 2011, vedrører krav om maksimal totalbelastningen med kvælstof fra stald og lager for en række nærmere angivne naturtyper.

Af nævnets afgørelse fremgår, at bemærkningerne til lovforslaget til ændringsloven og godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, indeholder en detaljeret normering vedrørende vurderingen af et husdyrprojekt i relation til ammoniakpåvirkning af kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områder. Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne normering for så vidt angår tilfælde, hvor det nye ammoniakbeskyttelsesniveau er overholdt, og hvor betingelserne for alligevel at meddele afslag på ansøgningen heller ikke er til stede – også i forhold til ansøgninger, der ikke umiddelbart er omfattet af reglerne om det nye ammoniakbeskyttelsesniveau.

Nævnet har herefter vurderet, om ansøgningen om godkendelse af husdyrbruget overholder det nye beskyttelsesniveau for ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper. Nævnet har konstateret, at det ansøgte projekt, når dette sammenholdes med antallet af andre husdyrbrug i nærheden, overholder det nye ammoniakbeskyttelsesniveau. Nævnet har endvidere vurderet, at som sagen er oplyst foreligger der ikke dokumentation for påviselig biologisk skadevirkning på de pågældende Natura 2000-områder, der efter reglerne om det nye ammoniakbeskyttelsesniveau ville være en betingelse for at afslå ansøgning om miljøgodkendelse af et husdyrbrug.

Nævnet har på denne baggrund ophævet kommunens afgørelse om afslag på ansøgning om miljøgodkendelse om udvidelse af husdyrbrug og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Afgørelse af 8. juni 2012, j.nr. : NMK-132-00109


  • Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3
  • Ammoniakbeskyttelsesniveau
  • Natura 2000-område