Nr. 92 - Enkeltstående butik til lokalområdets forsyning

Faxe Kommune vedtog en lokalplan for et område i Dalbys vestlige udkant. Lokalplanen åbnede mulighed for en dagligvarebutik på op til 1.000 m² til lokalforsyning.

Dalby er i forvejen forsynet med en Super-Brugsen, som er beliggende inden for Dalbys afgrænsede bymidte.

Afgørelsen blev påklaget af Super-Brugsen, der bl.a. gjorde gældende, at Dalby er en mindre by på godt 2000 indbyggere, og at der ikke var tale om en butik, der tjener til lokalområdets forsyning, men reelt en dagligvarebutik, der tjener hele byens forsyning, og som derfor bør placeres i bymidten.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.:

”… arealer til butiksformål (skal) ifølge planlovens § 5 m, stk. 1, udlægges i den centrale del af en by (bymidten). Dog kan der uden for bymidter placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, jf. § 5 n, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen skal (…)give mulighed for at sikre lokal dagligvareforsyning, og må forstås således, at det til butikken nødvendige kundegrundlag skal komme fra lokalområdet.

Efter en konkret vurdering af Dalbys - og den påtænkte butiks - størrelse finder nævnet, at ”lokalområdet” ikke kun udgøres af den vestlige del af byen, men hele Dalby, hvorved den nye (…) butik vil have det samme kundegrundlag som bymidten, og således i strid med lovens intentioner udgøre en konkurrent til bymidten, hvor arealer til butiksformål skal udlægges efter lovens udgangspunkt.

Lokalplanområdet ligger i Dalbys vestlige udkant i Dalbys mest befærdede kryds ved den gamle nord/sydgående hovedvej, der bl.a. afvikler den gennemkørende trafik mellem Rønnede og Herfølge. Dagligvarebutikken må efter sin størrelse og placering forventes at ville appellere til og tiltrække kunder fra mere end lokalområdet.

Da butikken (…) efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse dækker det samme lokale opland som bymidten, og med sin placering og størrelse klart tilsigter at tiltrække pendlere fra de omliggende bysamfund finder nævnet, at placeringen af en dagligvarebutik det pågældende sted i en by af Dalbys størrelse vil være i strid med planlovens § 5 m, stk. 1, 1. pkt., uanset at det i lovbemærkningerne til § 5 n nævnte vejledende afstandskrav på 500 m til områder udlagt til butiksformål er opfyldt.

På denne baggrund finder Natur- og Miljøklagenævnet, at Faxe Kommunes kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009 og lokalplan 1100-52 er ugyldige og må ophæves.”

Afgørelse af 14. juni 2012, j. nr.: NMK-33-00825


  • Planlovens § 5 m, stk. 1
  • Planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 2
  • Enkeltstående butik
  • Bymidten