Nr. 93 - Overdækninger til bærproduktion på landbrugsejendom

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter landzonebestemmelserne i en sag om opstilling af plastoverdækninger til brug for bærproduktion på en landbrugsejendom. Nævnet tog bl.a. stilling til, om overdækningerne var bebyggelse omfattet af planlovens landzonebestemmelser, og om overdækningerne var erhvervsmæssigt nødvendige for den landbrugsmæssige drift af ejendommen.

Der var tale om 8 ha op til 4,5 m høje overdækninger bestående af 8 m brede stålbuer overtrukket med plastfolie. Slagelse Kommune havde vurderet, at plastoverdækningerne var erhvervsmæssigt nødvendige, og havde meddelt landzonetilladelse i medfør af planlovens § 35, stk. 1, jf. § 36, stk. 2. Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen bl.a. med henvisning til, at der var tale om en usædvanlig omfattende og dominerende overdækning i hele vækstsæsonen.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a.:
”Et enigt Natur- og Miljøklagenævn finder, at overdækninger af et omfang og med en udformning som ansøgt er omfattet af planlovens § 35, stk. 1, som bebyggelse. (…)

Jordbrugskommissionen har vurderet, at opstilling af ca. 8 ha. plasttunneller til dyrkning af jordbær og hindbær på ejendommen kan være nødvendig for den landbrugsmæssige drift af ejendommen. Jordbrugskommissionen finder, at de pågældende plasttunneller, der opstilles midlertidigt, er et landbrugsmæssigt hjælpemiddel ved dyrkning af jordbær og hindbær til konsum, på samme måde som andre hjælpemidler i landbrugsproduktionen. Derfor finder jordbrugskommissionen, at plasttunnellerne kan anses som værende nødvendige for den pågældende landbrugsproduktion på denne landbrugsejendom.

Som udgangspunkt kræver produktionsomlægninger og selv ganske store udvidelser af den bestående bygningsmasse på landbrugsejendomme i landzone ikke landzonetilladelse, så længe der er tale om landbrugsmæssig drift. I særlige tilfælde har nævnet fraveget dette udgangspunkt og truffet afgørelse om, at byggeri til driften på en landbrugsejendom undtagelsesvist ikke er omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 3. Efter hidtidig praksis er det afgørende, om byggeriet er meget stort i forhold til ejendommens jordtilliggende, og om byggeri og driftsform antager en industriel karakter.

Et flertal på 9 af nævnets medlemmer finder på baggrund af bl.a. Jordbrugskommissionens udtalelse (…), at overdækningerne må anses for erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, og at overdækningerne – der kan opføres på op til 8 ha. inden for et areal på 15 ha. – alene kræver landzonetilladelse for så vidt angår beliggenheden og udformningen, jf. planlovens § 36, stk. 2. Disse medlemmer finder efter en samlet vurdering ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte Slagelse Kommunes vurdering af den ansøgte placering og stemmer herefter for at stadfæste landzonetilladelsen (…)”

På den baggrund stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet landzonetilladelsen.

Afgørelse af 7. september 2012, j.nr.: NMK-31-00539


  • Planlovens § 35, stk. 1
  • Planlovens § 36, stk. 1, nr. 3
  • Bebyggelse
  • Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri