Nr. 94 - Genopførelse af en bolig efter brand – krav om ændret placering

Der meddeles som udgangspunkt landzonetilladelse til at genopføre enfamiliehuse i det åbne land efter brand. Det er en forudsætning, at der søges inden tre år efter branden, samt at det nedbrændte hus var lovligt og ikke havde karakter af ruin.

En kommune havde stillet krav om en ændret placering af en bolig, der var nedbrændt.

Der var søgt om tilladelse til at genopføre en bolig til erstatning for en, der var nedbrændt i 2009. Boligen ønskedes oprindeligt genopført med uændret placering ca. 3,5 m fra åens kant. Kommunen oplyste, at den ikke ville meddele tilladelse til en placering så tæt på åen. Ansøger søgte herefter om tilladelse til at placere boligen ca. 9m fra åens kant. Kommunen meddelte afslag på det ansøgte og tilkendegav, at den var indstillet på at meddele tilladelse til en placering på den nordlige del af ejendommen umiddelbart nord for et potentielt vådområde, dvs. mindst 40m fra åkanten.

Det fremgik af kommunens afgørelse, at ejendommen lå indenfor følgende udpegninger: beskyttelsesområde, åbeskyttelseslinje, potentielt vådområde samt kirkeomgivelser.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at der under særlige omstændigheder kunne stilles krav om en ændret placering. Dette måtte ske på baggrund af en afvejning af de interesser der søgtes varetaget ved kravet om en ændret placering overfor hensynet til ansøger. Nævnet anførte bl.a.:

”Som nævnt må det ud fra Natur- og Miljøklagenævnets praksis lægges til grund, at ansøger/klager i den foreliggende sag har en berettiget forventning om at kunne genopføre en bolig på ejendommen. Spørgsmålet er, om dette også indebærer en ret til at fastholde den eksisterende placering eller om der kan stilles krav om en anden placering på ejendommen og hvilke begrundelser der i givet fald kan bære et sådant krav.

Natur- og Miljøklagenævnet har foretaget en samlet vurdering af sagen bl.a. på baggrund af den stedfundne besigtigelse. Ved afgørelsen har nævnet på den ene side vurderet konsekvenserne for ansøger/klager bl.a. økonomiske konsekvenser, forringelse af muligheden for at udnytte ejendommen eller gener ved en anden placering. På den anden side har nævnet vurderet de landskabelige og planlægningsmæssige hensyn, der er lagt til grund ved kommunens afslag.
Ud fra en samlet vurdering af sagen finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke, at de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn i den foreliggende sag kan begrunde et krav om ændret placering af boligen på ejendommen. Det bemærkes i denne forbindelse, at nævnet ikke finder, at det forhold, at området er udlagt som potentielt vådområde kan tillægges særlig vægt ved afgørelsen af sagen”.
På denne baggrund ændrede Natur- og Miljøklagenævnet kommunens afslag til en tilladelse til at genopføre boligen på den ansøgte placering.

Afgørelse af 10.september 2012, j.nr.: NMK-31-00632


  • PL §35
  • Genopførelse af bolig
  • Brand