Nr. 95 - Offentlighedens adgang ad sti i sommerhusområde

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om hvorvidt en sti i et sommerhusområde lå i et område, der havde karakter af ”det åbne land” og om offentligheden derfor havde adgang til færdsel ad stien efter naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1.
Odsherred Kommune traf afgørelse om, at stien var beliggende i det åbne land og at betingelserne for at bringe undtagelsesbestemmelsen i anvendelse, og dermed lukke stien af hensyn til privatlivets fred, ikke var til stede. Kommunen påbød på den baggrund ejerne at ophøre med at forhindre offentlighedens færdsel på stien.

Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejerne af den omhandlede ejendom, som bestred, at der var tale om en sti i det åbne land.

Stien lå i det vestlige skel på en ubebygget grund i et i øvrigt udbygget sommerhusområde. De fleste grunde i området havde en størrelse på mellem 1200 og 1600 m². Flere af grundene nærmest kysten, herunder den i sagen omhandlede, var noget større.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at udbyggede sommerhusområder som det omhandlede normalt må betragtes som bymæssig bebyggelse i lovens § 26´s forstand, uanset grundene er relativt store og området som sådant har karakter af et mere eller mindre tilgroet naturområde. Dette udelukker  ikke, at bestemmelsen i § 26 efter omstændighederne kan finde anvendelse i udbyggede sommerhusområder med meget store grunde.

Nævnet fandt ikke, at det i sagen omhandlede område havde karakter af åbent land og bestemmelsen i loves § 26 fandt således ikke anvendelse.

På den baggrund ophævede nævnet Odsherred Kommunes påbud.
Afgørelse af 19. december 2011, j.nr.: NMK-512-00029


  • Naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1
  • Offentlighedens adgang
  • Det åbne land (sommerhusområde)