Nr. 97 - Nedlæggelse af sø med bilag IV-arter

Lolland Kommune havde meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af en ny sø på 1,5 ha, der var opstået i forbindelse med terrænændringer på en erhvervsgrund, hvor der i forvejen var en sø på 500 m². Kommunen havde i dispensationen stillet vilkår om etablering af erstatningsbiotop med 2 vandhuller og vådområde på i alt 4.000 m². Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen og gjorde gældende, at der ikke forelå særlige omstændigheder, herunder samfundsnyttige forhold, som kunne begrunde en dispensation. Ejeren bestred, at den nydannede sø på 1,5 ha var beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, da der ikke var noget naturligt planteliv i søen.

Den 1,5 ha store sø opstod ved afskrabning af jord på en erhvervsgrund, hvor der skulle etableres en større plads. Efter få måneder blev der bl.a. registreret bilag IV-arterne grønbroget tudse og spidssnudet frø i søen. Søen på 1,5 ha dækkede en mindre sø på 500 m².

Kommunen vurderede, at etablering af erstatningssøerne på nabomatriklen ville sikre bilag IV-arternes økologiske funktion i området, og at en dispensation således ikke var i strid med habitatbekendtgørelsens § 11. Kommunen fandt, at det var en helt særlig situation, som ejeren og virksomheden var kommet i, da den store sø på 1,5 ha pludselig var opstået, hvilket udelukkede, at ejendommen kunne udnyttes af virksomheden. Kommunen vurderede, at virksomheden ikke kunne flytte dens aktiviteter, og at der heller ikke fandtes plads til en erstatningsbiotop på 1,5 ha. På denne baggrund havde kommunen meddelt dispensation til nedlæggelse af den nyopståede 1,5 ha sø og den oprindelige sø på 500 m². Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet udtalte med hensyn betingelserne for at der er opstået en sø beskyttet efter § 3 følgende:

”Nævnet bemærker, at der normalt går mindst 1-2 år, før der er et naturligt dyre- og planteliv i en nydannet sø. Etableringsperioden er afhængig af afstanden til andre vådområder med sø og/eller mose og de fysiske forhold i søen. I denne sag er den nydannede sø etableret oveni en eksisterende sø, hvorfor etableringsperioden er meget kort, især for udbredelsen af dyrelivet.

Et flertal på 8 af nævnets medlemmer finder, at den nydannede del af søen ikke er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, idet søen er opstået i løbet af meget kort tid og kun er ca. ½ år på tidspunktet for kommunens afgørelse. Endvidere er søen er opstået i forbindelse med igangværende anlægsarbejde, og søens dyre- og planteliv er endnu ikke færdig udviklet.”

(…)
I forhold til spørgsmålet om dispensation udtalte nævnet:

”Nævnet finder ikke, at der bør meddeles dispensation til nedlæggelse af den ældre sø på 500 m², som ”ligger under” den større sø på 1,5 ha. Nævnet finder endvidere, at lokalplanen i stor udstrækning kan realiseres, når den ældre sø på 500 m² bibeholdes, da søen er placeret ud mod kanten af matriklen og kun udgør 1 % af matriklen.

Ændringer af engen og den nydannede del af søen til erhvervsformål kræver ikke dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.”

Om beskyttelsen af og tilsynet med de raste- og yngleområder for bilag IV arter, der lå udenfor den § 3 beskyttede sø, bemærkede nævnet:

”Nævnet bemærker, at en nedlæggelse af den nydannede del af søen, engen og områder nær søen kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 2, hvis områderne er yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.

Det hidrører ikke under kommunen at foretage en vurdering efter naturbeskyttelseslovens § 29a, men derimod under miljøministeren, som er tilsynsmyndighed efter bestemmelsen, jf. § 73, stk. 2.”

Udover at tage stilling til den konkrete dispensationssag efter § 3 fastslog nævnet således også den kompetencefordeling, der er mellem kommunerne og staten (Naturstyrelsen), når det gælder tilsynet mv. med bilag IV arter udenfor de § 3 beskyttede arealer. Kompetencefordelingen er nærmere fastlagt i naturbeskyttelseslovens § 29a og § 29 b, jf. § 65, stk. 6 og 7, der i det væsentlige svarer til bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen.

Afgørelse af 15. marts 2012, j.nr.: NMK-510-00128


  • NBL § 3, stk. 1
  • NBL § 29 a
  • Søer
  • Registrering
  • Bilag IV-arter