Nr. 98 - Udvidelse og etablering af søer i beskyttede naturområder

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag om udvidelse og etablering af søer i et § 3-beskyttet moseområde. Sagen rejste spørgsmål om, hvorvidt de ønskede søer havde en naturforbedrende funktion, der kunne begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Kalundborg Kommune havde meddelt dispensation til, at der på mosearealer kunne etableres to søer på henholdsvis 200 m² og 300 m², og at en eksisterende sø på 400 m² kunne udvides til 1.400 m².

Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet udtalte bl.a.:
”En dispensation må efter nævnets opfattelse forudsætte, at der med udgangspunkt i de stedlige forhold er redegjort konkret for, at det ansøgte efter en samlet vurdering vil have en naturforbedrende funktion for beskyttelsesinteresserne. De ansøgte arealers naturværdi indgår i denne vurdering, men det forhold, at et areal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke har en særlig høj naturværdi, kan dog ikke i sig selv begrunde en dispensation. (…)

Et enigt Natur- og Miljøklagenævn finder, at dispensationen til at udvide den eksisterende sø (…) bør stadfæstes, idet udvidelsen på de fastsatte vilkår samlet vurderes at have en naturforbedrende funktion. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at der i forbindelse med udvidelsen skal foretages en udjævning af brinker og en fjernelse af øen i den eksisterende sø.

Et enigt Natur- og Miljøklagenævn finder derimod ikke, at der foreligger sådanne særlige forhold, som kan begrunde, at der i strid med det principielle ønske om at opretholde de beskyttede naturtyper bør meddeles dispensation til anlæg af yderligere to nye søer (…) på moseområdet.”

På den baggrund stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet dispensationen til udvidelse af den eksisterende sø og ændrede dispensationen til etablering af to søer til et afslag.

Se også NoMO 21 om etablering af søer i beskyttet naturområde og NoMO 99 om etablering af søer i landzone.


Afgørelse af 7. september 2012, j.nr.: NMK-510-00208


  • Naturbeskyttelsesloves § 3
  • Mose
  • Søer