Nr. 99 - Etablering af søer i landzone

Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet to sager vedrørende etablering af søer i landzone efter planlovens § 35, stk. 1, og dispensation fra åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16. Begge de ansøgte søer lå inden for åbeskyttelseslinjen i ådale med en høj prioritering i planlægningen.

I begge sager var der meddelt tilladelse til etablering af søer på ca. 400m². Begge sager var påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Af miljøministeriets vejledning om landzoneadministrationen af planlovens §§ 34-38 fremgår bl.a., at der bør udvises betydelig tilbageholdenhed, hvor en sø ønskes etableret i store sammenhængende vådområder eller i ådale eller langs åer med særlige beskyttelseshensyn. Sagerne rejste spørgsmål om, hvorvidt – og i hvilket omfang – den i vejledningen omtalte tilbageholdenhed mht. etablering af søer i ådale i områder inden for åbeskyttelseslinjen skulle udmøntes.

A) Tilladelse til etablering af sø i Holstebro Kommune ændret til afslag:
Holstebro Kommune havde meddelt tilladelse til etablering af sø ca. 40m fra en å inden for 150 m – åbeskyttelseslinjen. Området var i kommuneplanen udlagt som landskabsområde.
Ud fra en samlet vurdering af sagen fandt nævnets flertal ikke, at der forelå forhold der kunne begrunde, at der skulle meddeles landzonetilladelse til etablering af den ansøgte sø. Flertallet udtalte bl.a.: ”Søen er ikke et naturligt element i det højt prioriterede område inden for åbeskyttelseslinjen. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at der bør udvises betydelig tilbageholdenhed, hvor søer ønskes etableret i store sammenhængende vådområder eller i ådale eller langs åer med særlige beskyttelseshensyn”.

Mindretallet (4 medlemmer) fandt ikke, at en mindre sø udgjorde et fremmedelement i landskabet og lagde vægt på at søen lå 40m fra åen.

I overensstemmelse med flertallet blev Holstebro kommunes tilladelse ændret til et afslag.

Afgørelse af 26. september 2012, j.nr.: NMK-31-00313

B) Tilladelse til etablering af sø i Ikast-Brande Kommune ændret til afslag
Natur- og Miljøklagenævnet udtalte: ” I den foreliggende sag er der et tilstødende § 3 område og den ansøgte placering er i et geologisk rammeområde, der er sårbart over for, at man graver materialer bort. Det kan få den konsekvens, at geologiske informationer udslettes. Den ansøgte sø vil ikke fremstå naturligt i ådalen, men vil være et kunstigt anlæg og et landskabeligt fremmedelement”.

På den baggrund meddelte et enigt Natur- og Miljøklagenævn afslag til etablering af søen.

Afgørelse af 26. september 2012, j.nr.: NMK-31-00538

Se også NoMO 98 ”Udvidelse og etablering af søer i beskyttede naturområder”


  • Planloven § 35
  • Naturbeskyttelsesloven § 16
  • Søer