Nr. 109 - Overskridelser af krav til drikkevandskvalitet for nitrat

Natur- og Miljøklagenævnet har i 2012 behandlet en række sager med afgørelser som følge af overskridelser af krav til drikkevandskvalitet for nitrat. Alle de omhandlede sager vedrører ikke-almene vandforsyninger (enkeltindvindere), der af kommunen har fået enten påbud om skærpet kontrol, påbud om tilslutning til vandværk, afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af nitratfilter eller påbud om forbedring af vandkvaliteten/påbud om dokumentation for, at kvalitetskravet er opfyldt. I 7 sager er nævnets afgørelser truffet med deltagelse af beskikkede sagkyndige medlemmer.

Af Tilsynsbekendtgørelsen  fremgår kravene til drikkevandskvalitet, herunder at indholdet af nitrat ikke må overskride 50 mg/l. Af reglerne i vandforsyningslovens  § 62, stk. 1, fremgår det, at opfylder vandet i et vandforsyningssystem ikke de gældende kvalitetskrav, kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at anlægget skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt, eller om andre foranstaltninger, herunder at forbrugere skal træffe sikkerhedsforanstaltninger.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2005  punkt 5.3 er oplistet forskellige reaktionsmuligheder, kommunalbestyrelsen har ved utilfredsstillende vandkvalitet. Disse spænder fra accept af overskridelse til permanent stop for indvinding.

Tilsynsbekendtgørelsens § 8 indeholder regler for kontrolhyppigheden, herunder kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe afgørelse om hyppigere kontrol for enkeltindvindere (skærpet observation). Af afsnit 5.3.3 i vejledningen fremgår bl.a., at reaktionen skærpet observation kan anvendes, hvor overskridelsen af kvalitetskravene giver anledning til at følge udviklingen nøjere.

Efter vandforsyningslovens § 29, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes et bestående alment vandforsyningsanlæg, hvis tilslutning findes ønskeligt ud fra en samlet vurdering af forholdene i området eller ud fra den enkelte ejendoms forhold. Dette vil bl.a. have betydning i tilfælde, hvor benyttelsen af en ejendoms vandindvindingsanlæg ønskes forbudt efter lovens § 62, f.eks. på grund af højt nitratindhold, men ejeren værger sig ved at lade ejendommen slutte til en nærliggende vandværksledning.

Skærpet kontrol
I en række sager, der alle har det til fælles, at der er konstateret overskridelse af kvalitetskravet i niveauet 50-100 mg/l nitrat, og der i øvrigt ikke foreligger andre (nutidige) analyser med overskridelser, har kommunerne truffet afgørelser om påbud om skærpet kontrol. I disse sager har nævnet stadfæstet afgørelserne med henvisning til, at skærpet observation må anses for en hensigtsmæssig reaktionsmulighed med henblik på at opnå det fornødne videngrundlag om de nutidige forhold, herunder hvorvidt nitratindholdet ligger stabilt på det pågældende niveau.

Forbedring af vandkvaliteten/påbud om dokumentation for at kvalitetskravet er opfyldt
Nævnet har i 2 sager (NMK-42-00136 og NMK-42-00194 ) ændret kommunens afgørelse om påbud om at dokumentere, at drikkevandet opfylder kvalitetskravet mht. nitrat til et påbud om skærpet kontrol. I disse sager foreligger der analyser fra en længere årrække; men nævnet vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt nitratindholdet ligger stabilt på det nuværende niveau. I den ene sag har der været en stadigt faldende tendens siden 1995, og den seneste analyse viser kun en mindre overskridelse (55mg/l) i forhold til drikkevandskravet. Den anden sag har omvendt tidligere haft analyser, der var under kvalitetskravet men dog forhøjede i forhold til naturligt niveau. I den seneste analyse, som er grundlaget for kommunens påbud, forekommer så en stor stigning til 120 mg/l.

Natur- og Miljøklagenævnet har i 4 sager ( NMK-42-00180 , NMK-42-00188 , NMK-42-00204 og NMK-42-00218 ) fastholdt 1. instansens afgørelse om at meddele påbud om forbedring af vandkvaliteten (de kommunale påbud varierer mht. ordlyden af det konkrete påbud). Disse sager har det til fælles, at der foreligger analyser fra en længere årrække, som alle viser overskridelser (50-100 mg/l) uden nogen klar tendens til fald i nitratindhold eller ændring i øvrigt. Nævnet finder, at der med et nitratindhold af det omfang og på det foreliggende dokumentationsgrundlag er baggrund for at meddele påbud om forbedring af vandkvaliteten. Nævnet finder endvidere, at det bør tilkomme kommunerne som tilsynsmyndighed og som 1. instansmyndighed at vejlede grundejeren om de muligheder, der findes efter vandforsyningsloven for at opnå en bedre vandkvalitet. Nævnet har derfor ændret de påklagede afgørelser til følgende påbud efter lovens § 62: ”Der fastsættes en frist på 6 måneder efter nævnets afgørelse inden for hvilken klager, på baggrund af vejledning fra kommunen, kan indsende ansøgning til kommunen om tilladelse til ændring af vandforsyningen, jf. lovens §§ 21-22, med henblik på at opnå forbedret vandkvalitet. Såfremt sådan ansøgning ikke er modtaget inden for den angivne frist, hjemvises sagen til behandling efter reglerne i § 29, jf. § 30 om tilslutning til alment vandforsyningsanlæg.”

Påbud om tilslutning til alment vandværk
Natur- og Miljøklagenævnet har i 4 sager ( NMK-42-00166 , NMK-42-00167 , NMK-42-00168 og NMK-42-00220 ) stadfæstet kommunens afgørelse om at meddele påbud om tilslutning til alment vandværk. I disse sager foreligger der nitratanalyser fra en længere årrække, som alle viser vedvarende overskridelser (100-200 mg/l).

Nævnet kan i overensstemmelse med den sundhedsmæssige vurdering fra Sundhedsstyrelsen/Embedslægen tilslutte sig anbefalingen af, at disse ejendomme på baggrund af det konstaterede nitratniveau bør have en anden drikkevandsforsyning, og nævnet har konstateret, at ejendommene er beliggende inden for et alment vandværks forsyningsområde, og at de umiddelbart kan tilsluttes.

Afslag på ansøgning om opsætning af nitratfilter
I 2 sager ( NMK-42-00110 og NMK-42-00124 ) er der givet afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af nitratfilter, hvor drikkevandets indhold af nitrat er overskredet. Opsætning af nitratfilter betragtes som videregående vandbehandling, der kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens § 21. Kommunen begrundede især afgørelserne med, at der eksisterer alternative muligheder for at tilvejebringe tilfredsstillende vandkvalitet. Nævnet har fastholdt disse afgørelser bl.a. med henvisning til, at der er tale om ejendomme, der ifølge vandforsyningsplanen er omfattet af almene vandværkers forsyningsområder og at der efter en samlet vurdering ikke foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der meddeles tilladelse til videregående vandbehandling.


  • Vandforsyningsloven § 21
  • Vandforsyningsloven § 29
  • Vandforsyningsloven § 62
  • Bek.nr. 1024 af 31/10/2011
  • Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005
  • Drikkevand
  • Ikke-almene vandforsyninger
  • Enkeltindvindere
  • Nitrat