Nr. 110 - Tidligere ejer kunne ikke gives påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41

Et selskab (sælger) solgte driften af en listevirksomhed til et andet selskab (køber) i september 2011. Sælger drev herefter ikke listevirksomhed på ejendommen. Køber begyndte i efteråret at afvikle virksomheden med henblik på sammenlægning med andre dele af købers virksomhed, primært i udlandet.

Kommunen gav mere end 3½ måned efter salget påbud til sælger om sikring af oplag og en tank-grav. Kommunen henviste til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, som hjemmel for afgørelsen.

Sælgers advokat klagede herefter til Natur- og Miljøklagenævnet. Advokaten gjorde gældende, at sælger ikke var rette adressat for påbuddet.

Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, har følgende ordlyd:

§ 41 . Hvis en listevirksomhed medfører væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis en listevirksomhed skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening, herunder ved forsætlige skadevoldende handlinger. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om muligheden for at meddele påbud om foranstaltninger mod forsætlige skadevoldende handlinger.”

Natur- og Miljøklagenævnet anførte i afgørelsen bl.a.:

”Det antages, at Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, kan anvendes til at meddele påbud til den ansvarlige for en listevirksomhed, både når den er i drift og når den er under afvikling.

I lyset af bestemmelsens ordlyd er det dog Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at miljøbeskyttelseslovens § 41 ikke kan udgøre den fornødne hjemmel til at meddele et påbud, som det i sagen omhandlede. Nævnet har især lagt vægt på, at klager efter det oplyste hverken drev eller afviklede den antagne listevirksomhed på tidspunktet for påbuddets meddelelse, idet klager efter det oplyste overdrog såvel ejerskabet til som driften af virksomheden til en anden juridisk person mere end 3½ måned, før påbuddet blev meddelt klager og at det var den nye operatør, der afviklede aktiviteterne med henblik på sammenlægning med dennes øvrige aktiviteter.”

Afgørelse af 4. april 2013, j.nr.: NMK-10-00491 .


  • Miljøbeskyttelseslovens § 41
  • Påbud