Nr. 112 - Nyregistrering af biologiske overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3

Nævnet har behandlet en række sager omhandlende nyregistreringer af biologiske overdrev på arealer, der havde henligget udyrket i mindre end 30 år. Kommunerne havde i 3 sager på baggrund af besigtigelser vurderet, at arealerne havde udviklet en overdrevsvegetation. Nævnet tog stilling til, hvorvidt biologiske overdrev, der havde henligget udyrket i mindre end 30 år, kunne registreres efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 4.

Klagerne havde bl.a. gjort gældende, at den intensive opdyrkning i henhold til lovbemærkningerne skulle være opgivet for mindst 30-50 år siden, for at et areal kunne være et beskyttet biologisk overdrev.

Det centrale spørgsmål i sagerne var således betydningen af lovbemærkningerne om, at intensiv dyrkning skulle være opgivet for mindst 30-50 år siden.

Det fremgik af et ministersvar af 13. april 2004 ved udvalgsbehandlingen, at de 30-50 år ikke havde karakter af en absolut grænse, men at formuleringen var indsat for at præcisere, at der som efter hidtidig praksis skulle gå længere tid, før et areal havde udviklet sig til et overdrev, samt at der ikke var tale om en lovregel, men om et bidrag til fortolkning af, hvad der skulle forstås ved et biologisk overdrev. Bestemmelsen udelukkede således ikke, et areal helt undtagelsesvist ville kunne udvikle overdrevsvegetation på lidt mindre end 30 år og dermed være omfattet af beskyttelsen.

A: Registrering af biologisk overdrev stadfæstet

Nævnet udtalte:

Nævnet finder, at alderskriteriet på 30-50 år på baggrund af navnlig ministerbesvarelsen må forstås som en faktuel oplysning om, hvor lang tid det som altovervejende hovedregel tager for at udvikle et biologisk overdrev, og at det afgørende er, om der efter længere tid har udviklet sig en karakteristisk overdrevsvegetation. Med denne forståelse har det formodningen imod sig, men er ikke udelukket, at der på grund af lokale forhold kan indfinde sig et beskyttet biologisk overdrev på en kortere periode end 30 år.

Frederikshavn Kommune havde i sagen A1 registreret to 19-20 år gamle biologisk overdrev, hvor der bl.a. var fundet orkidearterne Bakkegøgelilje og Vendsyssel-Gøgeurt. Nævnet udtalte i sagen A1:

Henset til, at der i den konkrete sag er tale om en karakteristisk og veludviklet overdrevsvegetation, finder nævnet, at de to arealer har været beskyttet som biologisk overdrev, selv om det må lægges til grund, at arealerne kun har henligget udyrket i 19-20 år. Der er således efter nævnets vurdering ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at de to arealer ved opdyrkningen i efteråret 2011 havde karakter af biologisk overdrev.

Aalborg Kommune havde i sagen A2 registreret et 27 år gammelt biologisk overdrev. Nævnet udtalte:

Nævnet finder, at det må lægges til grund, at overdrevsarealerne indenfor område A har udviklet den karakteristiske overdrevsvegetation over en længere årrække. Det er samtidig nævnets opfattelse, at der er tale om veludviklede overdrevsarealer. Nævnet finder på den baggrund, at der er tale om beskyttede biologiske overdrev.


B: Registrering af biologisk overdrev ophævet

Hjørring Kommune havde registreret et biologisk overdrev på et areal, som havde henligget udyrket i ca. 18 år.
Nævnet udtalte:

Nævnet fortolker den relativt sparsomme forekomst af enstjerne-arter og naturtype-arter for overdrev på lokaliteten som et produkt af flere faktorer: dyrkningshistorikken, afstanden til omkringliggende natur og jordbundsforhold. Arealet har kun ligget uomlagt i ca. 18 år, og der ligger ikke andre overdrev i tæt tilknytning til arealet – hvilket kunne bidrage til hurtigere spredning af overdrevsarter til arealet.
(…)
Nævnet vurderer på denne baggrund, at antallet af arter og arts-sammensætningen på lokaliteten på nuværende tidspunkt ikke er af en sådan karakter, at arealet kan siges at have en veludviklet overdrevsvegetation.
(…)
Nævnet vurderer, på baggrund af arealets nuværende biologiske karakter (manglen på veludviklet overdrevsvegetation) og den relativt korte periode området har ligget uomlagt/udyrket, at arealet ikke kan beskyttes som biologisk overdrev i lovens forstand.

A1 afgørelse af 19. april 2013, j.nr.: NMK-510-00317
A2 afgørelse af 30. april 2013, j.nr.: NMK-510-00395
B afgørelse af 1. maj 2013, j.nr.: NMK-510-00425


  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Biologisk overdrev
  • Registrering