Nr. 113 - Opførelse af ridehal i landzone

Natur- og Miljøklagenævnet har efter planlovens § 35 stk. 1, truffet afgørelse i en sag om opførelse af en ridehal på 800 m2 på en mindre landbrugsejendom i landzone. Ejendommen lå i et område, der ikke i kommuneplanen var udpeget som særligt landskabeligt interesseområde. Ansøger havde fire springheste og deltog i sin fritid i ridestævner. Ridehallen skulle alene anvendes til ejerens private brug.

Nyborg Kommune havde meddelt landzonetilladelse til opførelse af en ridehal på 800 m². En tidligere landzonetilladelse til opførelse af en ridehal på 1.320 m² på samme ejendom var af Natur- og Miljøklagenævnet ændret til et afslag (mindretal på 3 medlemmer).

I sagen om opførelse af en ridehal på 800 m² udtalte Natur- og Miljøklagenævnet bl.a.:

”Natur- og Miljøklagenævnets praksis er restriktiv, når der er tale om ridehaller, som ønskes opført i områder med særlige landskabelige værdier. Uden for sådanne landskabsområder beror afgørelsen på en nærmere vurdering af de konkrete forhold. Nævnet er her generelt tilbageholdende med at meddele tilladelse, hvis der er tale om en ridehal til ejerens private brug. Baggrunden er, at en praksis hvorefter der normalt tillades ridehaller til privat brug på mindre landbrugsejendomme, på længere sigt ville medføre en forholdsvis stor og uønsket bygningsmasse i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere meddelt afslag til opførelse af en ridehal på 1.320 m² (22 x 60 m) med højde til kip på 8 m på den ansøgte ejendom. Nævnet fandt, at hallen, henset til landskabets åbne karakter og den eksisterende bebyggelse på ejendommen og området i øvrigt, ville have en markant fremtræden. At området ikke er udpeget som område med særlige landskabsinteresser, og at hallen ønskes opført i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, kunne ikke føre til, at der burde meddeles landzonetilladelse. Nævnet lagde herved også vægt på, at en tilladelse i den konkrete sag kunne få betydning for fremtidige lignende sager om ridehaller.

I den aktuelle sag er der tale om opførelse af en ridehal på 800 m² (21,5 x 37,2 m) med højde til kip på 8 m til ejers private brug på en landbrugsejendom på ca. 3,3 ha. (…) Et flertal på 6 af nævnets medlemmer finder, at også en ridehal på 800 m² vil ændre ejendommens karakter og have en negativ påvirkning af det åbne landskab, samt at en tilladelse i den konkrete sag kan danne præcedens for lignende sager om opførelse af ridehaller på mindre landbrugsejendomme i det åbne land. Dette bestyrkes også af Nyborg Kommunes oplysning om, at stadig flere nedlagte landbrug overtages af folk, der ønsker at dyrke deres særlige interesser i det åbne land. (…)”

Natur- og Miljøklagenævnet ændrede på den baggrund landzonetilladelsen til et afslag. Mindretal på 4 medlemmer.

Afgørelse af 19. juni 2012, j.nr.: NMK-31-00547


  • Planlovens § 35, stk. 1
  • Ridehaller