Nr. 114 - Opstilling af husstandsvindmølle på landbrugsejendom

Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til, om opstilling af en husstandsvindmølle på en landbrugsejendom på 18,3 ha var omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 3. Efter § 36, stk. 1, nr. 3, kræves ikke landzonetilladelse til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, hvis byggeriet opføres i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal.

Jammerbugt Kommune havde truffet afgørelse om, at husstandsvindmøllen ikke var nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, og at opstilling af møllen derfor krævede landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. Afgørelsen blev påklaget af Brancheforeningen for Husstandsvindmøller på vegne af ejendommens ejer.

Natur- og Miljøklagenævn udtalte bl.a. følgende:
”I vurderingen af, om planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, kan finde anvendelse, er det afgørende efter lovens ordlyd, om der er tale om byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Efter praksis er stalde, lader, maskinhuse og gylletanke, mv., der anvendes i ejendommens landbrugsmæssige drift, omfattet af bestemmelsen. (…)

Det forhold, at en husstandsvindmølle kan være et økonomisk hensigtsmæssigt alternativ til det eksisterende, kollektive forsyningsnet – svarende til hvad andre erhverv ville kunne opnå ved opstilling af et lignende anlæg - kan efter Natur- og Miljøklagenævnet opfattelse ikke i sig selv føre til, at møllen er omfattet af § 36, stk. 1, nr. 3. En sådan udvidende fortolkning af undtagelsesbestemmelsen ville i øvrigt kunne medføre bebyggelse i det åbne land i strid med de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne. (…)”

Natur- og Miljøklagenævnet bemærkede, at husstandsvindmøllen ønskedes opsat som alternativ til det eksisterende kollektive forsyningsnet med det formål at levere strøm til en række af de forskellige aktiviteter, der foregik på ejendommen, samt at det måtte lægges til grund, at husstandsvindmøllen også skulle levere strøm til aktiviteter på ejendommen, der ikke havde med landbrugsdriften at gøre. Nævnet opretholdt på den baggrund Jammerbugt Kommunes afgørelse.

Se også NoMO nr. 87 om opstilling af husstandsvindmøller i landzone

Afgørelse af 20. december 2012, j.nr.: NMK-31-00597


  • Planlovens § 36, stk. 1, nr. 3
  • Husstandsmøller