Nr. 115 - Lokalplanpligt for etablering af ferieaktiviteter

Jammerbugt Kommune havde truffet afgørelse om at meddele landzonetilladelse til etablering/ indretning af 2 ferielejligheder med i alt 28 sengepladser i et oprindeligt stuehus, cykelværksted i en gammel smedje og 4 sengepladser på hems, 4 sengepladser i et anneks, nedrivning af en eksisterende staldbygning på 210 m² og genopførelse af en ny bygning ”madsmedjen” på samme placering og med samme størrelse, fælleslokaler, toiletfaciliteter mv. i en tidligere ladebygning, vaskerum og tørrerum i en tidligere staldbygning, mountainbike-teknikbaner på et udendørs areal, 1 shelter, 1 lege/aktivitetsområde, jordvolde langs naboskel mod øst og langs vejskel samt 2 parkeringspladser.

Det følger af § 13, stk. 2, at der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Ved vurderingen af om et konkret projekt udløser lokalplanpligt, skal der lægges vægt på, om projektet vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Der skal således foretages en konkret vurdering af projektets konsekvenser for det pågældende område. Der skal her ses på projektets omfang og projektets konkrete, visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser bedømt i forhold til områdets karakter. En væsentlig ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer udløser lokalplanpligt i samme omfang som nybyggeri, da det ikke er et projekts fysiske dimensioner, der er afgørende for, hvorvidt der er lokalplanpligt, men derimod den ændring i området, som projektet vil medføre. Terrænændringer vil i sig selv kunne have et omfang, der udløser lokalplanpligt. Gennem lokalplanproceduren får den interesserede offentlighed og berørte myndigheder mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Det indgår derfor også i vurderingen, hvorvidt projektet ønskes placeret i eller umiddelbart op til landsbyer.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde vægt på, at der var tale om at ændre en landbrugsejendom, til en ejendom der skulle benyttes til ferielejligheder og aktiviteter af et feriecenter. Der skulle indrettes i alt 36 sengepladser, ske ombygninger eller nedrivning af alle bygninger samt etableres mountainbike-teknikbaner, et shelter, et aktivitetsområde og jordvolde på ubebyggede arealer. På trods af, at der ikke skulle etableres ny bebyggelse, ville projektet konkret medføre en ændret og mere intensiv brug af ejendommen, væsentlig flere mennesker samt mere trafik til og fra ejendommen. Projektet ville på den baggrund bevirke en så væsentlig ændring af det mindre lokalsamfund, at det kun kunne finde sted efter vedtagelse af en lokalplan.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede derfor Jammerbugt Kommunes afgørelse om landzonetilladelse til projektet og hjemviste sagen til kommunen med henblik på udarbejdelse af en lokalplan for projektet.

Afgørelse af 30. april 2013, j.nr. : NMK-31-00802


  • Planlovens § 13, stk. 2 og § 35 stk. 1
  • Landzone
  • Lokalplanpligt