Nr. 117 - Ikke VVM-pligt og meddelelse af miljøgodkendelse til Langsand Laks

Ringkøbing-Skjern Kommune meddelte den 25. maj 2010 miljøgodkendelse til et projekt, som medførte nedlæggelse af en ørredproduktion og etablering af et recirkuleret indpumpningsanlæg til årlig opdræt af 1.000 ton laks.

Langsand Laks udleder til Ringkøbing Fjord, ca. 1,2 km nordvest for Natura 2000-område nr. 69: ”Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen”. Ca. 20 km sydøst for Langsand Laks’ udledning ligger Natura 2000-område nr. 68: ”Skjern Å”. Udpegningsgrundlaget i områderne er bl.a. laks, hvis bevaringsstatus er gunstig.

Sagens primære spørgsmål var anvendelsen af laks som produktionsmekanisme og den heraf følgende risiko for feromonforstyrrelser af Skjern Å-laksens vandringsmønstre samt fortolkningen af forsigtighedsprincippet. 

Langsand Laks ligger lige ved slusen til Ringkøbing Fjord, hvor laksene skal passere for at kunne komme til Skjern Å og gyde, ligesom smolten skal passere slusen på sin vej til havet. Der er i Ringkøbing Fjord ikke andre passagemuligheder for laksen. Det fremgik af Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelser, at udledningen af produktionsvand fra Langsand Laks skulle ske via en rørledning, der blev ført helt ud til slusekanalen.

På baggrund af to høringer af DTU-Aqua lagde Natur- og Miljøklagenævnet til grund, at det med rimelighed kunne antages, at udskillelse af feromoner har betydning for laksens evne til via lugtesansen at finde tilbage til det vandløb, den selv blev udklækket i, for at gyde.

Nævnet fandt videre, at anlæggets placering sammenholdt med, at laksen ikke har alternative passagemuligheder havde væsentlig betydning for vurderingen af, i hvilket omfang det ansøgte projekt ved udledning af feromoner kunne påvirke laksen.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt på den bagrund, at kommunens VVM-screening og den meddelte miljøgodkendelse af Langsand Laks led af en så væsentlig mangel, at afgørelsen skulle ophæves.

Afgørelse af 9. januar 2013, j.nr.: NMK-10-00361 og NMK-34-00074


  • Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2
  • Miljøbeskyttelseslovens § 33
  • VVM-bekendtgørelsens § 3
  • Natura 2000
  • VVM
  • Miljøgodkendelse