Nr. 120 - Oppumpning og bortledning af grundvand fra indskudsdræn ikke omfattet af vandforsyningslovens § 26

En ejendom opført i 1970 fik omkring 2004 problemer med vand i en kælder beliggende under grundvandsniveau. Der blev iværksat oppumpning af grundvand fra indskudsdræn under ejendommens kælder uden tilladelse fra Nyborg Kommune.

Efter anmodning fra kommunen ansøgte ejerne af ejendommen om tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 til oppumpning og bortledning af maksimalt 1.500 m³/år. Kommunen vurderede, at oppumpningen medførte en lokal grundvandssænkning, der muligvis ville kunne udgøre en risiko for de naboejendomme, der er funderet på træpæle

Kommunen traf afgørelse om afslag på ansøgningen med henvisning til der for såvel ansøgning om tilladelse til den nuværende oppumpning af grundvand og den ansøgte tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand, ikke var fremsendt fyldestgørende ansøgningsmateriale.

Ejeren af ejendommen påklagede kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet tog stilling til sagen efter vandforsyningslovens § 26, stk. 1, der har følgende ordlyd:

§ 26. Ved bygge- og anlægsarbejder, gravning af ler, grus, brunkul, kridt mv. må bortledning af grundvand eller anden sænkning af grundvandsstanden ikke ske uden tilladelse. Tilladelsen meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 27.

Formålet med bestemmelsen er ifølge motiverne at bevare grundvandsforekomster i almindelighed ved bortledning af grundvand eller anden sænkning af grundvandsstanden i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og gravning af ler, grus, brunkul, kridt m.v..

Natur- og Miljøklagenævnet anførte i afgørelsen bl.a.:

Natur- og Miljøklagenævnet finder efter ordlyden af vandforsyningslovens § 26 og lovbemærkningerne til bestemmelsen sammenholdt med Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 2100, at det har været meningen med bestemmelsen at indføre et krav om tilladelse til oppumpning og bortledning af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, men at bestemmelsen ikke gælder i situationer, hvor der opstår behov for bortledning af grundvand i bygninger, efter at byggearbejdet er afsluttet.

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er hjemmel efter vandforsyningslovens § 26 til at kræve tilladelse til, at klageren kan foretage oppumpning af 1.500 m³/år grundvand fra indskudsdræn på ejendommen […] med henblik på tørholdelse af eksisterende kælder.

Nævnet ophævede på denne baggrund Nyborg Kommunes afgørelse på ansøgning om tilladelse til oppumpning af 1.500 m3/år grundvand fra indskudsdræn på ejendommen.

Afgørelse af 12. september 2013, j.nr.: NMK-42-00259


  • Vandforsyningslovens § 26
  • Oppumpning af grundvand
  • Tørholdelse af kælder