Nr. 125 - Udvidelse af en større maskinfabrik samt revision af gældende vilkår for virksomheden

Aabenraa Kommune meddelte den 19. juli 2010 miljøgodkendelse til en udvidelse af en større maskinfabrik samt revision af gældende vilkår for virksomheden.

Afgørelsen blev påklaget af naboer til virksomheden. Klagerne var rettet mod støjvilkårene og navnlig tilladelsen til at udvide ”dagperioden” fra kl. 07.00 til kl. 06.00.

Nævnet kunne som udgangspunkt tiltræde de støjgrænser, der var fastsat, idet støjgrænserne svarede til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser , og idet de lempelser, der var meddelt, lå inden for rammerne af, hvad støjvejledningen anbefaler. 

Nævnet havde imidlertid hæftet sig ved følgende forhold:

1. Med den meddelte afgørelse var der godkendt en række nye støjkilder, som ikke tidligere fandtes på virksomheden. Der fandtes ingen beregninger/målinger af støjniveauet fra disse.

2. Med afgørelsen var natgrænsen yderligere rykket til kl. 06.00, mens den tidligere var gældende fra 22.00-06.30.

3. Med afgørelsen var natgrænsen for boligområderne fortsat 40 dB(A), hvilket er en lempelse i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 35 dB(A), og der forelå ikke nogen støjmålinger/beregninger, der dokumenterede nødvendigheden af denne lempelse.

4. For de boliger, der lå i erhvervsområderne skulle virksomheden overholde støjgrænser svarende til de vejledende støjgrænser for områdetypen blandet bolig og erhverv på 55/45/40 dB(A) mod tidligere 70/70/70 dB(A) til. Nævnet var enig i støjgrænserne, men konstaterede, at der ikke fandtes beregninger/målinger til dokumentation for, om virksomheden kunne overholde de skærpede grænseværdier.

Nævnet fandt på den baggrund, at støjbelastningen i omgivelserne ikke var tilstrækkeligt belyst, og at der ikke var sikkerhed for, at støjkravene kunne overholdes. Nævnet pålagde derfor virksomheden at foretage en kortlægning af støjen, hvorefter Aabenraa Kommune kunne fastsætte de endelige støjgrænser for virksomheden.

Afgørelse af 21. november 2013, j.nr.: NMK 10-00313


  • Miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 41
  • Støj