Nr. 130 - Støj fra metrobyggeri ved Nørrebroparken

Københavns Kommune meddelte den 12. juli 2013 påbud til Copenhagen Metro Team angående støjforholdene for metrobyggepladsen ved Nørrebroparken.

Påbuddet var meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1, og gav Metroselskabet mulighed for at arbejde på byggepladsen døgnet rundt. I påbuddet var der fastsat vilkår med støjniveauer på op til 60 dB(A) døgnet rundt i en anlægsperiode på 3 år. Metroselskabet fremsendte under sagen en række opfølgende støjberegninger, der viste, at støjbelastningen udgjorde op til 72 dB(A) over en periode på op til 3 år.

Påbuddet blev påklaget af omboende ved Nørrebroparken. Der blev klaget over Københavns Kommunes sagsoplysning og afvejning af modstående hensyn efter miljøbeskyttelseslovens § 42. 

Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at Københavns Kommunes påbud led af væsentlige mangler. Nævnet udtalte bl.a.: ” (…) at beregningerne, der lå til grund for kommunens afgørelse, ikke er foretaget i overensstemmelse med kravene til ”Miljømåling- ekstern støj”, (…) at der ikke er taget stilling til lavfrekvent støj, herunder om der skal foretages undersøgelse og fastsættes grænseværdier”.

Om støjniveauer udtalte nævnet bl.a., at støjniveauer over 40-55 dB(A) for aften og nat over en længere periode indebærer en betydelig risiko for at påvirke omkringboendes sundhed negativt. Kravene til vilkårs nødvendighed og til støjdæmpende foranstaltninger skærpes derfor ved vilkår om støjniveauer derover.

Endvidere fandt nævnet anledning til at præcisere, at kommunen burde genoverveje vilkårene set i den lange driftsperiode, og at kommunen ikke uden særligt retsgrundlag herfor ved afvejningen efter miljøbeskyttelseslovens § 42 kunne inddrage det forhold, at beboerne kunne være berettiget til erstatning på naboretligt grundlag.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede på den baggrund afgørelsen, og hjemviste sagen til fornyet behandling hos Københavns Kommune.

Afgørelsen blev truffet af et enigt kombinationsnævn, jf. § 7 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Dette indebærer, at sagen er blevet behandlet af nævnet i både den sagkyndige sammensætning og den læge sammensætning. Efter samme principper afgjorde nævnet den 5. februar 2014 også sagerne vedrørende metrobyggepladserne ved Københavns Hovedbanegård (NMK-10-00691) og Øster Søgade (NMK-10-00689).

Afgørelse af 5. februar 2014, j.nr.: NMK-10-00688


  • Miljøbeskyttelseslovens § 42
  • Støj
  • Ugyldighed
  • Metro
  • Bygge- og anlægsarbejde