Nr. 132 - Overdrevsareal indenfor en have - undtaget fra naturbeskyttelseslovens § 3

Natur- og Miljøklagenævnet har efter naturbeskyttelseslovens § 3 truffet afgørelse i en sag om registrering af et overdrev i en eksisterende have.

Sagen omhandlede et område på 100 m², hvor der voksede karakteristiske overdrevsarter. Arealet blev af Nyborg Kommune registreret som beskyttet overdrev. Området var en del af en græsplæne omkring ejendommens bebyggelse og lå i direkte tilknytning til et overdrev (på over 2.500 m²) på den anden side af skellet. Området på de 100 m² blev på lige fod med resten af græsplænen, slået med græsslåmaskine lige så ofte som en ”normal græsplæne”.

Ejendommens ejer klagede over registreringen, fordi han, i dette område på sin ejendom, ønskede at etablere et nedsivningsanlæg – hvilket registreringen af overdrevet forhindrede ham i.

Nævnet fandt, at arterne fundet på lokaliteten var overdrevsarter og engplanter, som vil kunne findes på næringsfattige slåede græsmarker. Området havde tydeligt, ud fra nævnets luftfoto gennemgang, været slået som græsplæne i 1992 og fra 2002 og fremefter. Da der fra 2002 og frem stod en klar afgrænsning af den slåede græsplæne mod den mere ”vilde/naturlige” vegetation på naturområdet på den anden side af skellet, vurderede nævnet, at området i 1992 og fra 2002 og frem havde haft karakter af have.

Af vejledningen om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper (2009) fremgår:

Eksisterende havearealer er som hidtil ikke omfattet af den generelle beskyttelsesordning. Afgrænsning af havearealer er ikke nødvendigvis sammenfaldende med matrikelgrænserne omkring private ejendomme, f.eks. i sommerhusområder med store grunde. Inddragelse af beskyttede arealer til nye haveanlæg er omfattet af den generelle beskyttelsesordning. Søer i haver er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne, forudsat at de opfylder kriterierne herfor.

Nævnet udtalte med henvisning til vejledningens tekst, at eksisterende havearealer, uanset om de havde karakter af en beskyttet naturtype, ikke blev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på tidspunktet for ikrafttrædelsen af beskyttelsesordningen i naturbeskyttelsesloven. Nævnet fandt således, at det ved afgørelsen af, hvorvidt havearealer er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, er af afgørende betydning, hvorvidt det pågældende areal på tidspunktet for ikrafttrædelsen af den pågældende naturtypes beskyttelse havde karakter af have og efterfølgende er opretholdt som have.

Med henvisning til, at det pågældende areal i 1992 og siden 2002 havde haft karakter af have og til, at biologiske overdrev blev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2, nr. 4 i 2004 (L146) med virkning fra 1. oktober 2004, fandt nævnet ikke, at det pågældende areal på tidspunktet for indførelsen af beskyttelsesordningen for biologiske ovedrev var blevet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede på denne baggrund kommunens afgørelse om registrering af overdrevet på ejendommen.

Afgørelse af 17. februar 2014, J.nr.: NMK-510-00496


  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Registrering
  • Eksisterende havearealer