Nr. 133 - Fredning af Assistens Kirkegård

Fredningsnævnet for København afviste den 27. august 2012 at gennemføre en fredning af Assistens Kirkegård. Fredningsnævnet lagde herved navnlig vægt på, at kirkegårde i forvejen er undergivet omfattede regulering og beskyttelse i kirkegårdslovgivningen, og at kirkegårdslovgivningen også i et vist omfang varetager hensyn, der skal tilgodeses med naturbeskyttelsesloven, herunder landskabelige, kulturhistoriske og rekreative hensyn.

Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen for Landskabs- og Bygningskultur samt af Nørrebro Lokaludvalg og enkelte brugere af området.

Kirkeministeriet og Købehavns Kommune gjorde under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet gældende, at kirkegårde ikke kan fredes efter naturbeskyttelsesloven, eller at kirkegårdslovgivningen i hvert fald er tilstrækkelig til at sikre de værdier, der er knyttet til Assistens Kirkegård og at der derfor ikke er behov for en yderligere sikring gennem en fredning efter naturbeskyttelsesloven.

Natur- og Miljøklagenævnet bemærkede i afgørelsen, at den omstændighed, at kirkegårde er omfattet af den kirkelige lovgivning ikke i sig selv fører til, at kirkegårde ikke kan fredes.

Nævnet anførte endvidere, at ”kirkegårde med deres grave, beplantninger, stendiger mv., normalt vil være tilstrækkeligt sikret gennem den kirkelige lovgivning, hvorfor fredning af kirkegårde yderst sjældent kommer på tale.

Det er imidlertid Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at Assistens Kirkegård er af en helt særegen karakter, idet den udover at fungere som kirkegård indeholder en række historiske gravminder af stor kulturhistorisk værdi og i vid udstrækning benyttes som park for de lokale beboere. Dertil kommer områdets naturmæssige værdier.

Nævnet finder på den baggrund, at der er behov for en varig sikring af Assistens Kirkegårds særlige værdier som ikke alene er af lokal, men også af åbenbar national betydning. Disse værdier ses ikke i tilstrækkelig grad beskyttet gennem den kirkelige lovgivning.”

På den baggrund ophævede Natur- og Miljøklagenævnet fredningsnævnets afvisning af at gennemføre fredningen og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Afgørelse af 6. maj 2014 j.nr.: NMK-520-00029


  • Naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1
  • Fredning af kirkegårde