Nr. 134 - Udvidelse af bebyggelse på § 3-beskyttet område

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag om udvidelse af en mindre hytte på et § 3-beskyttet hedeareal i landzone. Sagen rejste bl.a. spørgsmål om, hvorvidt udvidelsen overhovedet forudsatte dispensation. Nævnet tog i den forbindelse stilling til betydningen af lovbemærkninger og vejledningstekst om opførelse af ny bebyggelse i tilknytning til en ejendoms eksisterende bygninger.

Hytten, der ønskedes udvidet fra ca. 28 m² til 40 m², lå delvis omgivet af et dige på det naturmæssigt ringeste sted på et større hedeareal. Kommunen havde afslået at give dispensation til den ansøgte udvidelse. Ejeren gjorde i klagen gældende, at udvidelsen ikke krævede dispensation, alternativt at en sådan burde gives. Bl.a. anførte ejeren, at det berørte areal omkring hytten, ikke havde nogen særlig naturmæssig interesse, og at udvidelsen ikke medførte nogen afgørende forrykning af tilstanden i området.

Nævnet udtalte bl.a.: ”På baggrund af navnlig lovbemærkninger og cirkulæreteksten fra 1984 finder Natur- og Miljøklagenævnet, at der gælder en undtagelse fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvorefter opførelse af ny bebyggelse på § 3-arealer i tilknytning til en ejendoms eksisterende bygninger efter omstændighederne kan opføres uden dispensation, fordi der ikke vil være tale om en tilstandsændring i lovens forstand. Henset til navnlig lovbemærkningernes forudsætning om perifere og bagatelagtige foranstaltninger og formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 finder nævnet, at en sådan undtagelse må være begrænset til mindre bebyggelse. Dette gælder uanset formuleringerne i cirkulæret fra 1984 og de senere vejledninger, der blot omtaler ny bebyggelse i tilknytning til en ejendoms eksisterende bygninger. Ved fastlæggelsen af, hvad der kan opføres uden dispensation – dvs. hvad der udgør en så perifer eller bagatelagtig foranstaltning, at den kan antages at være forudsat undtaget kravet om dispensation – må efter nævnets opfattelse navnlig lægges vægt på størrelsen af den ny bebyggelse, herunder bebyggelsens størrelse set i forhold til ejendommens eksisterende bygninger.”

Et enigt nævn fandt, at den ansøgte udvidelse på 11-12 m² medførte en ikke uvæsentlig forøgelse af den eksisterende bebyggelse på ca. 28 m² og tiltrådte på den baggrund, at udvidelsen forudsatte dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Efter en samlet vurdering af de konkrete forhold, herunder beliggenheden inden for diget, fandt nævnet, at der burde kunne gives dispensation. Nævnet ændrede afslaget til en principiel dispensation.

Se også NoMO nr. 47 om udvidelse af sommerhuse i landzone.

Afgørelse af 11. april 2014, j.nr.: NMK-510-00563


  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Bebyggelse, udvidelse