Nr. 135 - Beplantning inden for sø- og åbeskyttelseslinjen

Indholdet af naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, er et generelt forbud bl.a. mod beplantning inden for 150 m fra søer og åer. Formålet med bestemmelsen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

En kommunalbestyrelse har på baggrund af en konkret vurdering mulighed for at meddele dispensation fra § 16, stk. 1. Det beror på et skøn, om der i sagen er tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen. Ved afgørelsen kan der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse. Ved afgørelsen kan der endvidere tages hensyn til afgørelsens betydning for andre lignende sager.

I forbindelse med to sager om beplantning inden for åbeskyttelseslinjen har Natur- og Miljøklagenævnet taget stilling til rækkevidden af bestemmelsen i forhold det ansøgtes formål, til spørgsmålet om mulighed for alternativ placering af beplantningen og til spørgsmålet om præcedensvirkning.

A. Nævnet har i en afgørelse af 23. maj 2012 om etablering af et haveareal inden for åbeskyttelseslinjen omkring Storåen i Holstebro Kommune bl.a. udtalt:

”Nævnet finder endelig, at der er en risiko for, at en dispensation vil kunne føre til lignende ønsker om etablering af havearealer, læbeplantninger, byggeri m.v. indenfor åbeskyttelseslinjen langs Storåen og dermed få skabt en uheldig og uønsket præcedens i forhold til de interesser, der skal varetages ved administrationen af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om åbeskyttelseslinjen. Hertil kommer, at der på den i sagen omhandlede ejendom er mulighed for beplantning udenfor åbeskyttelseslinjen umiddelbart nord for ansøgers bebyggelse”.

B. I en afgørelse af 19. august 2013 om en bjergfyrbeplantning inden for åbeskyttelseslinjen ved Storåen i Holstebro Kommune har nævnet udtalt:

”Ud fra en samlet vurdering af sagen finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke, at et ønske om at tilplante et areal med bjergfyr med henblik på klipning af julepynt udgør en tilstrækkelig tungtvejende grund til at fravige navnlig de landskabelige beskyttelsesinteresser i området”.

Afgørelse af 23. maj 2012 om etablering af et haveareal, j.nr.: NMK-501-00062 Afgørelse af 19. august 2013 om bjergfyrbeplantning, j.nr. NMK-501-00105


  • Nbl § 16 sø- og åbeskyttelseslinjen
  • Nbl § 18 fortidsmindebeskyttelseslinjen
  • Haveareal
  • Beplantning