Nr. 136 - Beplantning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen

Indholdet af naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, er et generelt forbud bl.a. mod beplantning inden for 100 m fra fortidsmindernes yderste grænse. Formålet med bestemmelsen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer.

En kommunalbestyrelse har på baggrund af en konkret vurdering mulighed for at meddele dispensation fra § 18, stk. 1. Det beror på et konkret skøn, om der i sagen er tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen. Ved afgørelsen kan der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse. Ved afgørelsen kan der endvidere tages hensyn til afgørelsens betydning for andre lignende sager.

I forbindelse med administrationen af fortidsmindebeskyttelseslinjen er adgangen til at meddele dispensation mere restriktiv end for de øvrige beskyttelseslinjer, idet der kun kan meddeles dispensation i særlige tilfælde jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har i nogle afgørelser om beplantning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen taget stilling til rækkevidden af bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 18 om forbud mod at etablere beplantning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen i forhold til spørgsmål om det ansøgtes formål, til spørgsmål om fastsættelse af vilkår om f.eks. omdriftstid og højde og til spørgsmål om slørende beplantning m.v.

A. I en afgørelse af 13. september 2013 om plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på en ejendom i Frederikshavn ændrede Natur- og Miljøklagenævnet kommunens dispensation til et afslag.

Kommunen havde som argument for at tillade beplantningen anført, at der ikke var tale om en varig bevoksning, da der var fastsat vilkår om, at omdriftstiden ikke måtte overstige 15 år og at træerne ville blive fjernet, når de nåede en højde på ca. 3 meter. Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at tilplantning med juletræer ville påvirke oplevelsen af gravhøjene som landskabselement, ligesom det ville påvirke indsigten til og udsigten fra gravhøjene. Gravhøjene og området omkring gravhøjene ville blive påvirket af tilplantningen uanset de af kommunens fastsatte vilkår. Klager havde anført, at et lovligt etableret læhegn, der slørede gravhøjsmiljøet, var et argument for at meddele dispensation. Nævnet fandt ikke, at dette var tilfældet, da der var tale om gravhøje, der var en del af et forhistorisk gravpladsmiljø og beplantning altid kunne fjernes.

B. I en afgørelse af 13. september 2013 om etablering af en juletræsbeplantning indenfor beskyttelseslinjen på en ejendom på Bornholm havde kommunen fastsat vilkår om, at træerne inden for beskyttelseslinjen skulle fældes, inden de blev 2,5 meter høje og om, at der ikke måtte plantes og etableres hegn nærmere end 30 meter fra højens fod.

Kulturstyrelsen havde fundet, at en juletræskultur indenfor beskyttelseslinjen af gravhøjen ville påvirke indsigten til og udsigten fra fortidsmindet, ligesom oplevelsen af gravhøjen som landskabselement ville blive påvirket. Natur- og Miljøklagenævnet fandt efter en konkret vurdering ikke, at det ansøgte kunne anses for at være et sådant særligt tilfælde, at der kunne meddeles dispensation. Nævnet lagde herved vægt på, at det ansøgte ville påvirke oplevelsen af gravhøjen som landskabselement, ligesom det vil påvirke indsigten til og udsigten fra gravhøjen. Gravhøjen og området omkring gravhøjen ville blive påvirket af tilplantningen, uanset de af kommunen fastsatte vilkår. Kommunens vurdering af, at indsigten til gravhøjen og området, der var præget af gravhøje, ikke ville blive påvirket, da terrænet mellem landevejen og gravhøjen var lidt lavere, kunne ikke kunne ændre herpå.

C. Af afgørelse af 13. september 2013 om etablering af læhegn indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på en ejendom i Jammerbugt Kommune fremgik bl.a., at kommunen havde meddelt dispensation til at udskifte et eksisterende enkeltrækket læhegn med et nyt 3-rækket hegn bestående af hjemmehørende træ- og buskarter.

Kulturstyrelsen fandt, at kommunens dispensation burde ændres til et afslag, da der var tale om en bemærkelsesværdig gravplads. Det var en sjældent stor og markant højgruppe, hvortil der burde være fuldt indsyn og udsyn. Et allerede etableret læhegn burde ikke være et argument for at dispensere, da beplantning kunne fjernes.

Et flertal på 7 af nævnets 10 medlemmer mente ikke, at det ansøgte kunne anses for at være et sådant særligt tilfælde, at der kunne meddeles dispensation. Flertallet lagde ved vurderingen vægt på, at den nye beplantning ville præge den samlede oplevelse af højgruppen og langdyssen i større grad end det eksisterende læhegn, uanset der var tale om en udskiftning af et eksisterende læhegn. Flertallet lagde tillige vægt på, at indsigten til og udsynet fra de beskyttede gravhøje vil blive påvirket af det ansøgte, ligesom flertallet vurderede, at gravhøjene og området omkring gravhøjene ville blive påvirkede. Nævnet ændrede derfor kommunens dispensation til udskiftning af læhegnet til et afslag. (Mindretal på 3 medlemmer).

D. I en afgørelse af 13. september 2013 om plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på en ejendom i Thisted Kommune havde kommunen meddelt en dispensation på vilkår, der bl.a. bestemte, hvor der indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke måtte ske en tilplantning og at dette område skule udlægges med græs eller anden lavt voksende afgrøde, ligesom der ikke måtte dyrkes majs i området. Herudover bestemte vilkårene, at bevoksningen på højen vest for vejen skulle skæres ned og holdes fri for opvækst af træer og buske. Derudover måtte der ikke foretages dybdepløjning i forbindelse med plantningen. Kommunen havde vurderet, at der med vilkårene ikke ville ske en tilsidesættelse af de landskabelige hensyn i forhold til gravhøjene.

Efter en konkret vurdering fandt Natur- og Miljøklagenævnet ikke, at det ansøgte kunne anses for at være et sådant særligt tilfælde, at der kunne meddeles dispensation. Nævnet lagde vægt på, at uanset kommunens vilkår, ville en tilplantning af juletræer indenfor beskyttelseslinjerne sløre gravhøjenes fremtoning som kulturelement i landskabet og oplevelsen af det forhistoriske kulturlandskab på stedet, ligesom en tilplantning ville påvirke indsigten til og udsigten fra gravhøjene. Det forhold, at kommunen også havde fastsat vilkår om, at højen vest for vejen skulle ryddes og vedligeholdes og at der ikke måtte dyrkes majs i området, hvor der ikke måtte ske tilplantning, kunne ikke begrunde en dispensation. Nævnet ændrede herefter kommunens dispensation til et afslag. (Mindretal på 2 medlemmer).

Afgørelse af 13. september 2013 om plantning af juletræer på Bornholm, j.nr. NMK-503-00059
Afgørelse af 13. september 2013 om plantning af juletræer i Frederikshavn Kommune, j.nr. NMK-503-00063
Afgørelse af 13. september 2013 om udskiftning af læhegn i Jammerbugt Kommune, j.nr. NMK-503-00064
Afgørelse af 13. september 2013 om plantning af juletræer i Thisted Kommune, j.nr. NMK-503-00065


  • NBL § 18
  • Juletræer
  • Læhegn
  • Vilkår