Nr. 139 - Landdistriktsbestemmelsen i planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt.

Ringsted Kommune traf afgørelse om anvendelse af landdistriktsbestemmelsen og meddelte lovliggørende landzonetilladelse til etablering af en vognmandsvirksomhed samt oplagsplads på 1.100 m² på en ejendom på godt 1,4 ha. Ejendommen lå i landzonen, indenfor skovbyggelinien og i en økologisk forbindelse.

Ringsted Kommune havde tidligere – før indførelsen af landdistriktsbestemmelsen i planloven - meddelt en lovliggørende landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomheden, men denne afgørelse var ændret af Natur- og Miljøklagenævnet til et afslag. Nævnets afslag blev senere ved en retssag opretholdt af Retten i Roskilde.

Planlovens § 35, stk. 1, bestemmer bl.a., at ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Et af formålene med landzonebestemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i overensstemmelse med planlægningen for området. Det er et hovedhensyn med bestemmelsen i § 35 at modvirke spredt og uplanlagt by- og erhvervsudvikling i det åbne land. Erhverv, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, skal som hovedregel henvises til erhvervsområder i byzone. Ved vurderingen, af om der i den konkrete afgørelse bør meddeles landzonetilladelse, indgår også overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen vil kunne få for eventuelle fremtidige lignende sager.

Planloven blev ændret ved Lov 2013 358 af 9. april 2013, som trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende d. 11. april 2013. Den såkaldte landdistriktsbestemmelse blev indsat som § 35, stk. 1, 2. pkt. og bestemmer, at kommunen i sin vurdering af om der skal meddeles landzonetilladelse, kan lægge særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt.

Det følger af forarbejderne, at landdistriktsbestemmelsen har til formål at lempe praksis for etablering af erhverv i overflødiggjorte bygninger og for udvidelsen af lovlige erhvervsvirksomheder, uanset om den eksisterende virksomhed er indrettet i tidligere landbrugsbygninger eller i andre typer af tiloversblevne bygninger eller på grundlag af en landzonetilladelse efter planlovens almindelige landzoneregler.

Endvidere fremgår det af forarbejderne, at det stadig er et hovedhensyn at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. I følge forarbejderne er bestemmelsens anvendelsesområde derfor alene byggeri af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til landsbyer o.l., ændret anvendelse af eksisterende overflødiggjorte bygninger til helårsboliger og erhverv samt udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder.

Et flertal på 9 af nævnets 10 medlemmer udtalte:

Vognmandsvirksomheden anvender en oplagsplads, hvorpå et antal containere skal stå. Lastvognene parkeres ikke i en tiloversbleven driftsbygning. Der er derfor ikke tale om, at virksomheden installerer sig i tiloversblevne bygninger, hvilket ifølge forarbejderne er en af forudsætningerne for at anvende bestemmelsen.

Der er heller ikke tale om udvidelse af en lovligt etableret virksomhed, da Natur- og Miljøklagenævnet tidligere enstemmigt afgjorde, at der ikke skulle meddeles lovliggørende landzonetilladelse til vognmandsvirksomheden. En afgørelse der siden hen blev opretholdt af domstolene.

Allerede fordi der ikke vil ske etablering af erhverv i en tiloversbleven bygning eller er tale om udvidelse af en lovligt etableret virksomhed, kan landdistriktsbestemmelsen ikke anvendes.

Da de eksisterende forhold på ejendommen ikke har ændret sig siden nævnet i november 2011 traf afgørelse om at omgøre kommunens lovliggørende landzonetilladelse til et afslag, finder nævnet ikke, at der skal meddeles lovliggørende landzonetilladelse til det ansøgte.

Mindretallet stemmer for at stadfæste kommunens lovliggørende landzonetilladelse.

Afgørelse af 16. juni 2014, j.nr. NKN-31-01196 og NMK-502-00105


  • Planlovens § 35
  • Planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt., ”landdistriktbestemmelsen”
  • Vognmandsvirksomhed