Nr. 140 - Miljøgodkendelse af Sydhavnen Genbrugsstation

Københavns Kommune meddelte den 1. september 2010 miljøgodkendelse til en ny genbrugsstation i Sydhavnen i København. Afgørelsen blev påklaget til nævnet af omboende, der bl.a. klagede over, at støj fra til- og frakørsel til genbrugspladsen.

Området, hvor genbrugspladsen skal etableres, er omfattet af en lokalplan fra 1984, som udlægger området til industri, transport og lagervirksomhed, hvor dog tung trafik i og omkring området skal begrænses. I anvendelsesparagraffen står dog, at området ikke må anvendes til virksomheder, ”hvortil der af hensyn til forurening stilles særlige afstandskrav, jfr. Miljøbeskyttelseslovens kap. 9.”

Kommunen havde i sagen oplyst,

  • at placeringen af genbrugsstationen var i strid med lokalplanen,
  • at godkendelsen forudsatte en dispensation fra lokalplanen, og
  • at kommunen principielt var indstillet på at dispensere, idet anvendelsen til genbrugsstation skønnedes fuldt forenelig med den aktuelle anvendelse af de øvrige ejendomme i området.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde på den baggrund til grund, at etableringen af genbrugspladsen ikke var i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen for området, men da kommunen efter det oplyste var indstillet på at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, herunder eventuelt en ny lokalplan, kunne nævnet efter omstændighederne tiltræde afgørelsen på den betingelse, at godkendelsen ikke måtte tages i brug, førend kommunen har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at virksomheden er i overensstemmelse med det planlægningsmæssige grundlag for området.

Nævnet bemærkede desuden, at kommunen havde fastsat vilkår om, at støjen skal reduceres på baggrund af de generelle rammer i kommuneplanen 2009 for Vesterbro/Kongens Enghave, når nye boliger omkring virksomheden opnår ibrugtagningstilladelse. Nævnet kunne ikke tiltræde et sådant vilkår, idet vilkår i en godkendelse som udgangspunkt skal fastlægge den endelige og præcise ramme for virksomhedens drift. Skærpelser af vilkårene kan herefter kun finde sted, når betingelserne i miljøbeskyttelseslovens § 41 a eller 41b er opfyldt. Vilkåret var dermed i strid med miljøbeskyttelseslovens princip om retsbeskyttelse, hvorfor nævnet ophævede vilkåret.

Med disse ændringer og en enkelt tilføjelse til støjvilkårene stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet Københavns Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse.

Afgørelse af 19. december 2013, j.nr. NMK-10-00314


  • Miljøbeskyttelseslovens § 33
  • Støj
  • Overensstemmelse med lokalplan
  • Upræcise vilkår