Nr. 141 - Proportionalitet ved mindre jordforurening efter oliespild. Ændret redaktion af afgørelse

I overensstemmelse med forarbejderne til jordforureningslovens påbudsbestemmelser kan man under visse betingelser efterlade en mindre restforurening efter en påbudt oprensning af en jordforurening. Dette støttes på det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip.

I en afgørelse fra Lolland Kommune har Natur- og Miljøklagenævnet taget stilling til dette spørgsmål, idet klageren havde gjort gældende, at man ved en mindre vidtgående oprensning end påbudt af kommunen, kunne efterlade en restforurening, der var så lille, at den måtte betragtes som en bagatel, og at det i øvrigt ville være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at fjerne den.

Der var tale om en forurening på ca. 880 kg olie fra en villaolietank, hvor der via den lovpligtige forsikringsordning var dækning for de oprensningsomkostninger, myndighederne måtte fastsætte ved påbud, se lovens §§ 48 og 49. Det var derfor forsikringsselskabet, der klagede over kommunens påbud om fuldstændig oprensning.

I Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke er der i afsnit 8.1.1 givet retningslinjer for, hvornår lovens udgangspunkt om fuldstændig genopretning kan fraviges under henvisning til proportionalitetsprincippet. Desuden er der i vejledningens afsnit 7.3.1 angivet en bagatelgrænse, hvorefter der under nærmere betingelser kan efterlades op til 10 kg fyringsolie i jorden.

Nævnet udtalte blandt andet:

Nævnet vil generelt ikke stille sig afvisende over for, at der kan vælges oprensningsalternativer, som undtagelsesvis indebærer, at der efterlades en så lille mængde olie, at risikoen fra restforureningen reelt vil være ikke eksisterende eller efter omstændighederne acceptabel.

Dette må dog forudsætte, at restforureningen er sikkert afgrænset, og at datagrundlaget i sagen tillader en pålidelig risikovurdering af den påtænkt efterladte restforurening. Der henvises herom nærmere til vejledning 2/2009, specielt afsnit 7.2.4 og 7.3. Der er i vejledningen desuden opstillet særlige betingelser for at efterlade en forurening som bagatel.

Hertil kommer, at en lempelse ud fra proportionalitetssynspunkter må forudsætte, at økonomien ved de relevante alternativer er velbelyst, og at det i den konkrete sag vil være forbundet med uforholdsmæssigt større omkostninger at følge lovens klare udgangspunkt, som er fuldstændig oprensning. Der skal være et klart misforhold mellem risikoen fra restforureningen og de nødvendige meromkostninger til at fjerne den. Se hertil vejledning 2/2009, afsnit 8.1.1.

I den foreliggende sag bemærker nævnet, at de tilvejebragte undersøgelsesresultater giver et usikkert grundlag for at estimere den restforurening, som vil blive efterladt efter oprensning ved løsningsforslag 1. Der kan være tale om efterladelse af en betydelig forureningsmængde. Nævnet vurderer således, at det er muligt, at en oprensning efter dette forslag ikke i tilstrækkeligt omfang vil reducere den risiko, forureningen udgør over for grundvandsressourcen i området og vandløbet. Hertil kommer, at oprensning efter forslaget også kan efterlade risici i forhold til arealanvendelsen og indeklimaet i huset på ejendommen.

For løsningsforslag 1B gælder ligeledes, at undersøgelsesresultaterne giver et usikkert grundlag for at estimere den restforurening, som vil blive efterladt efter oprensning ved dette forslag. Det gælder herunder, at undersøgelsesresultaterne ikke har tilvejebragt et grundlag, hvorefter en oprensning af forureningen på forhånd kan projekteres således, at der med tilstrækkelig sikkerhed oprenses til et niveau, hvorefter der kun efterlades en bagatelforurening som nævnt i vejledning 2/2009.

Også andre grunde talte for, at kommunens påbud om fuldstændig oprensning ikke var uproportionalt, og kommunens afgørelse blev derfor stadfæstet.

Redaktionelt har nævnet i denne afgørelse anvendt en ændret model. For at gøre afgørelsen mere overskuelig for læserne er en række nøgledokumenter vedlagt som bilag, frem for at blive citeret eller refereret i større omfang. Disse dokumenter er ikke medtaget under nævnets afgørelsesportal, men såfremt man ønsker at sætte sig nærmere ind i sagens akter, kan man ved henvendelse til nævnet rekvirere en udgave med de anvendte bilag.

Afgørelse af 1. april 2014, j.nr.: NMK-11-00118


  • Jordforureningslovens § 48
  • Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke
  • Proportionalitet
  • Restforurening
  • Bagatelgrænse