Nr. 142 - Beregning af boligareal efter jordforureningslovens § 48, stk. 3

Jordforureningsloven har regler om en obligatorisk forsikringsordning for villaejeres olietanke. Ordningen skal sikre, at der bliver renset op, hvis der sker forurening ved udslip fra tanken.

Omfattet af ordningen er ifølge lovens § 48, stk. 3, ”ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse.”

Denne betingelse får altså betydning, når der er sket forurening fra en olietank, hvor fyret opvarmer en ejendom, der har både beboelse og anden anvendelse, normalt erhverv.

Miljøklagenævnet har tidligere i afgørelse af 12. januar 2006 (MKN j.nr. 43-4, MAD 2006.219, Almind Brugsen) taget stilling til, hvad der skal forstås ved, at ”et areal opvarmes med olie fra den pågældende olietank” med den virkning, at arealet indgår i beregningen af beboelsesandelen. I den sag var et kælderrum, der anvendtes som fyrrum, tørrerum, hobbyrum m.v. medregnet som anvendt til beboelse, og rummet indgik i beregningen som opvarmet af olietanken, uanset at der i rummet ikke var nogen radiator eller anden varmekilde, bortset fra selve oliefyret.

I den nu afgjorte sag, NMK-11-00130, Slagelse Kommune, var spørgsmålet, hvilke rum der skulle henregnes til beboelse i en ejendom, hvor tank og fyr anvendtes til opvarmning af både beboelses- og erhvervslokaler. Alt efter hvordan man betragtede anvendelsen af nogle opvarmede kælderrum og lagerrum, ville boligandelen blive over eller under 50 %.

Slagelse Kommune havde besigtiget lokalerne for at konstatere, hvordan de blev anvendt. Ud fra den faktiske anvendelse havde kommunen anset boligandelen for at være over 50 %, da i hvert fald nogle af lokalerne blev anvendt til private formål for beboerne i ejendommen. Når arealet af disse birum blev lagt sammen med de egentlige boligers areal, udgjorde det over halvdelen af det opvarmede areal.

Klageren var Topdanmark Forsikring A/S, der er forsikringsselskab efter den lovpligtige ordning. Efter klagerens opfattelse skulle de opvarmede kælder- og lagerlokaler betragtes som erhverv, idet dette stemte bedst med byggelovgivningens begreber, registreringen i BBR-registret og det forhold, at der var udlejet på erhvervslejekontrakter. Da klageren således ikke medregnede birummene, kom de egentlige boligers areal til at udgøre under halvdelen af det opvarmede areal.

Nævnet udtalte blandt andet:

Spørgsmålet ses ikke belyst i bestemmelsens forarbejder eller i den gældende vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2009 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Det er nævnets opfattelse, at lovens udtryk ”anvendes til beboelse” skal forstås sådan, at det pågældende areal faktisk anvendes til beboelse. Der ses ikke at være holdepunkter for en forståelse som fremført af klageren, hvorefter udtrykket skulle forstås som en henvisning til den registrerede anvendelse i BBR eller til det nærmere retlige grundlag for dispositionsretten.

Nævnet er endvidere af den opfattelse, at det areal, der skal medregnes til beboelse, også kan omfatte birum som pulterrum, garager, fyrrum og lignende, såfremt disse er opvarmet af oliefyrsinstallationen. Det beror således på en konkret vurdering, om de pågældende birum i denne sag har været anvendt til beboelse.

Idet nævnet lagde kommunens observationer om den faktiske anvendelse til grund, nåede nævnet frem til, at boligdelen – selv om man så bort fra et lokale, hvis anvendelse var omtvistet – klart oversteg 50 %. Det var derfor korrekt, at kommunen havde behandlet sagen efter lovens § 48.

Redaktionelt har nævnet i denne afgørelse anvendt en ændret model. For at gøre afgørelsen mere overskuelig for læserne er en række nøgledokumenter vedlagt som bilag, frem for at blive citeret eller refereret i større omfang. Disse dokumenter er ikke medtaget under nævnets afgørelsesportal. Hvis man ønsker at læse dokumenterne, kan man kontakte nævnet og rekvirere en udgave med de anvendte bilag.

Afgørelse af 27. maj 2014, NMK-11-00130


  • Jordforureningslovens § 48
  • Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke