Nr. 143 - Afgørelser vedrørende den fri dræningsret

Natur- og Miljøklagenævnet har i 2 sager fra henholdsvis Brønderslev og Randers Kommune taget stilling til, hvorvidt den fri dræningsret efter vandløbslovens § 3, stk. 2, tillige omfatter retten til at rørlægge eller tildække grøfter uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

I begge sager har vandløbsmyndighederne givet afslag på tilladelse til at rørlægge grøfterne. Afgørelserne er påklaget, idet klagerne finder, at grøfterne er omfattet af den fri dræningsret. Klagerne mener derfor, det ikke kræver tilladelse fra vandløbsmyndighederne at tildække eller rørlægge grøfterne.

Af vandløbslovens § 3, stk. 2 fremgår, at det er tilladt ejeren af en grund, der støder op til et vandløb, fra egen grund at aflede såvel overfladevand som vand fra almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløb.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a., at vandløbslovens § 3, stk. 2, alene omhandler retten til at aflede drænvand til bestående vandløb. Nævnet finder ikke, at der i bestemmelsen kan indfortolkes en ret for bredejeren til f.eks. at tildække eller rørlægge en grøft, der er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, på egen grund.

I forlængelse af ovenstående udtalte nævnet, at grøfter/dræn m.m. etableret i overensstemmelse med vandløbslovens § 3, stk. 2, og som opfylder kriterierne for at være omfattet af vandløbsloven, er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om regulering af vandløb. En tildækning af vandløbet m.m. vil derfor kræve vandløbsmyndighedens godkendelse, idet vandløbets skikkelse ændres, jf. vandløbslovens §§ 16 og 17.

Endelig udtalte nævnet, at vandløbslovens bestemmelse om den fri dræningsret kun vedrører vandløb, der er etableret eller etableres på bredejerens egen grund, og som afleder vand til vandløb, der ligger på eller støder op til bredejerens grund. Et åbent vandløb, der løber på flere matrikler er ifølge nævnet ikke omfattet af vandløbslovens § 3, stk. 2.

Afgørelser af 3. september 2014, j.nr. NMK-43-00493 og NMK-43-00491


  • Vandløbslovens § 3, stk. 2
  • Den fri dræningsret
  • Rørlægning og tildækning af grøfter