Nr. 148 - Klageberettigelse for lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening

Albertslund Kommune havde givet landzonetilladelse til opførelse af en ridehal på en ejendom i Vestskoven.

Det fremgik af sagens akter, at ansøger havde drøftet sagen med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Albertslund, som efter drøftelse i lokalafdelingens bestyrelse tilkendegav, at ridehallen kunne accepteres.

Afgørelsen blev herefter påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Høje Taastrup. Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor eller lokalafdelingen i Albertslund havde ikke medunderskrevet klagen.

Natur- og Miljøklagenævnet afviste at behandle klagen med følgende begrundelse:

”Klageberettiget er ifølge planlovens § 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Det er således Danmarks Naturfredningsforening som landsdækkende forening, der er tillagt klageret efter § 59, stk. 2. Efter praksis accepteres klager fra DN’s lokalafdelinger efter planloven, når klage indgives af den lokalafdeling, der er nedsat i den pågældende kommune.

På denne baggrund kan Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Høje-Taastrup ikke anses for klageberettiget i forhold til Albertslund Kommunes landzonetilladelse […].”

Afgørelse af 17. september 2014, j.nr.: NMK-31-01382


 

  • Planlovens § 59
  • Klageberettigelse