Nr. 149 - Husdyrbrugloven – to afgørelser om påvirkning af landskabelige værdier

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort to husdyrsager om en ny bebyggelses påvirkning af de landskabelige værdier i de pågældende områder. I den ene af sagerne har nævnet som led i vurderingen af landskabspåvirkningen taget stilling til, om den nye bebyggelse på husdyrbruget er erhvervsmæssigt nødvendig i lovens forstand for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Afgørelserne er truffet af nævnet i den læge sammensætning, dvs. med deltagelse af nævnets formand, to højesteretsdommere og 7 medlemmer, der er udpeget af Folketinget.

Ifølge husdyrbruglovens § 19 skal kommunen ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse bl.a. sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Bestemmelsen i husdyrbruglovens § 19 giver mulighed for, at hensynet til landskabelige værdier kan varetages ud fra eksempelvis et æstetisk, kulturhistorisk eller geologisk synspunkt. I tilknytning hertil fremgår det ligeledes af husdyrbruglovens § 23, stk. 1, nr. 4, at vurderingen af en ansøgning om godkendelse også omfatter hensynet til de landskabelige værdier.

Ved opførelse af ny bebyggelse på et husdyrbrug uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og opførelse af ny bebyggelse, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, skal kommunen ved vurderingen af ansøgning om godkendelse sikre, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, jf. lovens § 22, stk. 1.

Af lovbemærkningerne til husdyrbruglovens § 22, stk. 1 fremgår bl.a., at meget store landbrugsbygninger med industriel karakter betragtes som ”bebyggelse, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift”.

I relation til erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, der opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal kommunen vurdere beliggenheden og udformningen af det ansøgte, jf. husdyrbruglovens § 22, stk. 2.

Landskabelige hensyn indgår blandt de forhold, som efter husdyrbruglovens § 31, jf. lovens § 19, kan føre til, at der skal meddeles afslag på en ansøgning om godkendelse efter husdyrbrugloven.

A. Esbjerg Kommune havde meddelt afslag på en ansøgning om udvidelse af minkproduktionen på ejendommen fra 600 årstæver til 5.000 årstæver (147 dyreenheder/DE). Det ansøgte projekt omfattede bl.a. minkhaller, gyllebeholder, fodersiloer samt personale- og maskinhus.

Kommunens afgørelse var påklaget til nævnet af ansøger.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte bl.a. følgende:

”Et flertal på 7 af nævnets medlemmer bemærker, at Esbjerg Kommune har foretaget en skønsmæssig afvejning af på den ene side hensynet til ansøger og dennes interesse i at udvide sin minkproduktion og på den anden side hensynet til de landskabelige værdier i området, dvs. områdeudpegningerne som henholdsvis værdifuldt landskab og kulturmiljø. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt i væsentligt omfang vil indebære en tilsidesættelse af – og dermed ikke vil være foreneligt med – områdets landskabelige værdier.

Flertallet kan ikke tiltræde kommunens vurdering vedrørende projektets betydning for de landskabelige værdier i området. Flertallet finder således ikke, at den nye bebyggelse på [adresse] vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af hverken det værdifulde landskab eller kulturmiljøet omkring [vejnavn]. Flertallet lægger herved navnlig vægt på, at den eksisterende bebyggelse langs den vestvendte side af [vejnavn] ikke (længere) blot består af mindre bygninger, at minkfarmen vil følge husmandsudstykningens smalle, langstrakte parceller adskilt af læhegn, og at minkfarmen – som følge af de nye bygningers dimensioner, især minkhallernes begrænsede højde, den eksisterende beplantning i området og det kommende læhegn omkring hele farmen – kun i mindre grad vil præge landskabet.

Flertallet finder derfor, at kommunens afgørelse skal ophæves, og at sagen følgelig skal hjemvises til fornyet behandling i kommunen.”

(Mindretal på 3 af nævnets 10 medlemmer)

B. Vejen Kommune havde meddelt godkendelse til udvidelse af en kvægproduktion. Der var søgt om en udvidelse af dyreholdet fra 858,62 dyreenheder (DE) til 2.855,29 DE samt opførelse af produktionsbygninger (stalde, malkecenter, gyllebeholder, plansiloanlæg m.v.) i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Godkendelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, der navnlig anførte, at den meget store bebyggelse var af åbenlys industriel karakter, og at bebyggelsen ville afstedkomme meget markante ændringer i landskabet.

Nævnet tog som det første stilling til, om den nye bebyggelse var erhvervsmæssigt nødvendig i husdyrbruglovens forstand. Nævnet fandt enstemmigt, at den nye bebyggelse ikke kunne karakteriseres som erhvervsmæssigt nødvendig i lovens forstand. Nævnet lagde herved vægt på, at der var tale om en meget stor udvidelse (næsten 2.000 DE), et meget stort bebyggelsesareal (ca. 5 ha) og meget store landbrugsbygninger med industriel karakter.

Nævnet tog herefter stilling til, om der med den valgte placering var taget tilstrækkeligt hensyn til de landskabelige værdier. Et flertal på 9 af nævnets medlemmer fandt efter en samlet, konkret vurdering, at der med den valgte placering var taget tilstrækkeligt hensyn til de landskabelige værdier, og at kommunens godkendelse skulle stadfæstes. Flertallet lagde herved lagt vægt på, at den ansøgte udvidelse var forenelig med kommuneplanens retningslinje for ”større uforstyrrede landskaber”, hvorefter de større uforstyrrede landskaber ”… som udgangspunkt friholdes for større byggeri og større tekniske anlæg, så områdernes karakter af uforstyrrethed ikke påvirkes.” [nævnets fremhævning]. Flertallet lagde endvidere vægt på, hvordan landskabet i øvrigt fremstod, at der i forvejen lå store bygninger på ejendommen, og at udvidelsen af bebyggelsen ikke ville ændre landskabet markant.

Mindretallet (1 af nævnets 10 medlemmer) fandt, særligt under hensyn til den nye bebyggelses størrelse, at kommunens godkendelse skulle ændres til et afslag.

I overensstemmelse med flertallet stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet Vejen Kommunes afgørelse om godkendelse til udvidelse af kvægproduktionen.

Afgørelse af 30. oktober 2014, j.nr. NMK-131-00157
Afgørelse af 30. oktober 2014, j.nr. NMK-132-00658


  • Husdyrbruglovens §§ 11, 12, 22, 31
  • Erhvervsmæssig nødvendighed
  • Kulturhistoriske værdier
  • Landskabelig vurdering