Nr. 150 - Opstilling af husstandsvindmøller i områder med særlige landskabsudpegninger

Natur- og Miljøklagenævnet har efter besigtigelse truffet afgørelse i 12 sager fra Lemvig Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, der omhandler opstilling af husstandsvindmøller i et område udlagt til særligt landskabeligt interesseområde i kommuneplanen.

Det fremgår af NoMO nr. 87 – Opstilling af husstandsvindmøller i landzone, at vurdering af en ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle skal ske på grundlag af den overordnede planlægning, idet der ved vurderingen skal lægges særlig vægt på varetagelsen af de landskabelige hensyn.

Med afgørelserne i de 12 sager har Natur- og Miljøklagenævnet nu fastslået, at der skal foreligge ganske særlige forhold, før der kan meddeles landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmøller i et område udpeget til særligt landskabeligt interesseområde. Natur- og Miljøklagenævnet udtalte følgende:

”Det følger af nævnets praksis, at der meddeles afslag på opstilling af husstandsvindmøller i områder med særlige landskabsudpegninger, medmindre det på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag kan udelukkes, at opstilling af husstandsvindmøllen vil få en væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af landskabet”.

A. I 6 af 8 sager fra Lemvig Kommune ændrede Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt kommunens landzonetilladelse til et afslag med følgende begrundelse:

”Nævnet har navnlig lagt vægt på, at husstandsvindmøllen placeres i et åbent, kuperet landskab i et område, der er udpeget som kystnærhedszone og landskabeligt interesseområde, og at møllen vil være synlig på lang afstand”.

Afgørelser af 25. september 2014, j.nr. NMK-31-01269, NMK-31-01274, NMK-31-01275, NMK-31-01278, NMK-31-01285 og NMK-31-01279 (sidstnævnte lå dog uden for kystnærhedszonen).

B. I 2 sager stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt Lemvig Kommunes afgørelser om landzonetilladelse med følgende udtalelse:

”Nævnet finder efter en konkret vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde, hvor der kan meddeles tilladelse til opstilling af den ansøgte mølle på ejendommen, selvom ejendommen ligger i et landskabeligt interesseområde. Nævnet har herved lagt vægt på, at ejendommen ligger lavt i landskabet, og at husstandsvindmøllen vil kunne indpasses i området uden at få en væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af landskabet, idet møllen vil være delvist skjult af eksisterende bygninger og randbeplantning”.

Afgørelser af 25. september 2014, j.nr. NMK-31-01277 og NMK-31-01281

C. I 1 af 4 sager fra Ringkøbing-Skjern Kommune ændrede Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt kommunens landzonetilladelse til et afslag med følgende begrundelse:

”Natur- og Miljøklagenævnet finder, at en opstilling af en husstandsmølle på ejendommen vil virke dominerende i det fine, åbne fjordkystlandskab. En husstandsmølle vil påvirke landskabet negativt og ikke harmonere med udpegningen som bevaringsværdigt landskab. Klare landskabelige forhold taler derfor afgørende imod en tilladelse til opstilling af husstandsmøllen.”

Afgørelse af 4. november 2014, j.nr. NMK-31-01211

D. I 2 sager ændrede et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer Ringkøbing-Skjern Kommunes landzonetilladelse til et afslag med følgende begrundelse:

”Et flertal på 6 af nævnets medlemmer finder, at klare landskabelige forhold taler afgørende imod en tilladelse til opstilling af husstandsmøllen. Møllen vil virke dominerende i det fine, åbne fjordkystlandskab. En husstandsmølle vil påvirke landskabet negativt og ikke harmonere med udpegningen som bevaringsværdigt landskab.”

Afgørelser af 5. november 2014, j.nr. NMK-31-01212 og NMK-31-01213

E. I 1 sag stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt Ringkøbing-Skjern Kommunes landzonetilladelse med følgende begrundelse:

”Nævnet finder efter en konkret vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde, hvor der kan meddeles tilladelse til opstilling af den ansøgte mølle på ejendommen, selv om ejendommen ligger i et landskabeligt interesseområde. Nævnet har herved lagt vægt på, at husstandsmøllen vil kunne indpasses i området uden at få væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af landskabet.”

Afgørelse af 5. november 2014, j.nr. NMK-31-01214


  • Planlovens § 35
  • Husstandsvindmøller
  • Landskabsudpegning