Nr. 152 - Udvidelse af skydetider på flugtskydebane

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet en miljøgodkendelse til udvidede skydetider på en flugtskydebane, dvs. en bane hvor der skydes efter lerduer.

Banen havde i forvejen tilladelse til at skyde 1 aften om ugen i sommermånederne. De havde søgt om udvidelse, så der kunne skydes 2 aftener om ugen og 8 weekends om året. Desuden ønskedes mulighed for hverdagsskydning i et vist omfang. Banen lå tæt på et Natura 2000-område, og desuden fandtes der i området både damflagermus og oddere, som er særligt beskyttede ifølge habitatdirektivets bilag 4.

Kommunen havde givet tilladelse til at skyde 6 hverdage hver uge hele året, samt de ansøgte aftener og weekends. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra skydebaner fastsætter maksimale skydetider i forhold til støjbelastningen af naboerne, og godkendelsen lå inden for rammerne af dette.

Klageren fandt, at det var en voldsom udvidelse af skydetiden, og at naturområdet kunne blive påvirket. Desuden bemærkede klager, at 2 nærliggende områder var foreslået udpeget som stilleområder, hvilket ikke ville være muligt med den udvidede skydning. Kommunen bemærkede til klagen, at der ikke ville blive skudt på alle hverdage. Kommunen kunne ikke umiddelbart vurdere virkningen på damflagermusen og odderen, og kommunen kunne ikke udelukke, at fuglene i Natura 2000-området (udpegningsgrundlaget) kunne blive påvirket negativt, hvis tilladelsen blev udnyttet fuldt ud.

Nævnet fandt, at der ikke bør gives tilladelse til mere end det, der er ansøgt om. Kommunen burde derfor have undersøgt, hvor meget banen konkret ønskede at skyde på hverdage. Desuden er det et krav ifølge habitatbekendtgørelsen, at der foretages en nærmere vurdering (konsekvensvurdering) i forhold til Natura 2000-området, hvis det er oplyst, at det muligvis kan blive påvirket negativt. For de beskyttede arter kan der ikke gives godkendelse, hvis det ansøgte kan skade yngle- eller rasteområder for arternes naturlige udbredelsesområde.

Afgørelse af 24. oktober 2014, j.nr. NMK-10-00685


  • Miljøbeskyttelseslovens § 33
  • Habitatbekendtgørelsens § 7 og § 11
  • Skydebaner
  • Afgørelsens omfang