Nr. 153 - Offentlighedens adgang på udyrkede arealer

Skive Kommune havde truffet afgørelse om, at der ikke var offentlig adgang på udyrkede arealer med græssende husdyr. Arealerne var hegnede på en del af strækningen, men ikke ud mod en fjord og en sø. Kommunen fandt, at den naturlige afgrænsning ud mod fjorden og søen var at betragte som en del af en forsvarlig hegning af de udyrkede arealer. Arealerne var derfor ikke åbne for færdsel til fods og ophold, jf. naturbeskyttelseslovens § 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt ikke, at fjorden og søen kunne sidestilles med en fysisk afgrænsning og indgå som en del af en ”forsvarlig hegning” i § 24, stk. 4´s forstand. Nævnet afviste ikke, at fjorden og søen virkede forsvarligt afgrænsende for husdyrene, men når offentligheden lovligt færdes langs kysten var der direkte adgang til de udyrkede arealer – uden et hegn eller lignende fysisk foranstaltning, som opfattes som et forbud mod færdsel.

Der var således ikke tale om privatejede arealer, der i deres helhed var forsvarligt hegnede, og bestemmelsen i § 24, stk. 4, fandt således ikke anvendelse. Arealerne var således åbne for færdsel til fods og ophold, idet der var lovlig adgang til arealerne, når man færdes langs kysten.

Afgørelse af 11. november 2014, j.nr. NMK-512-00092


  • Naturbeskyttelseslovens § 24, stk. 4.
  • Udyrkede arealer
  • Forsvarlig hegning