Nr. 154 - Endelave Havbrug

Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet en række klager vedrørende Miljøstyrelsens afgørelser af 8. maj 2014 om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til Endelave Havbrug, hvori styrelsen havde givet tilladelse til årlig udledning af op til 88 tons kvælstof, 9,6 tons fosfor og 463 tons organisk stof ca. 1,3 km syd for et Natura 2000-område.

Et enigt kombinationsnævn traf afgørelse i sagerne, der indebar, at nævnet ophævede Miljøstyrelsens afgørelser af 8. maj 2014 om havbruget.

For at der kan meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er det i henhold til habitat-bekendtgørelsens § 7 en betingelse, at det godtgøres, at det på et videnskabeligt grundlag uden rimelig tvivl kan fastslås, at et projekt ikke har skadelige virkninger for den omhandlede lokalitets integritet.

Kombinationsnævnet konstaterede en række mangler ved de beregninger, som lå til grund for kon-sekvensredegørelsen. Manglerne indebar, at resultatet af beregningerne var behæftet med betydelig usikkerhed og tvivl. Kombinationsnævnet vurderede derudover, at Natura 2000-konsekvensredegørelsen var uklar omkring, hvordan fangkulturerne, muslinge- og tangbrug, inddragedes. Som sagen var oplyst, kunne fangkulturerne hverken indgå som en integreret del af projektet eller som en kompensationsforanstaltning.

Kombinationsnævnet fandt derfor, at det ikke på tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag var dokumenteret, at etablering af Endelave Havbrug ikke kunne skade Natura 2000-område nr. 56. I afgørelsen ophævedes også VVM-tilladelsen, fordi den byggede på det samme grundlag, som vurderingen i forhold til Natura 2000-området.

Afgørelse af 23. december 2014, j.nr.: NMK-10-00807 og NMK-34-00371


  • Miljøbeskyttelseslovens § 33
  • Havmiljølovens § 24 a
  • Havbrug
  • Habitatvurdering
  • Natura 2000
  • BAT
  • VVM