Nr. 155 - Tvivl om, hvilken vandmængde der på baggrund af vilkår om kontrol lovligt kunne indvindes årligt

Natur- og Miljøklagenævnet har i en række afgørelser (formandsafgørelser) behandlet klager over en kommunes afgørelser om tilladelse til indvinding af grundvand til brug for markvanding, jf. vandforsyningslovens § 18-22. Fælles for sagerne er, at tilladelserne udover et vilkår om den maksimale tilladte årlige indvindingsmængde indeholdt et vilkår om, at kontrollen af de årligt indvundne vandmængder skulle foretages ved et gennemsnit over 3 år.

Kommunen har generelt til klagerne bemærket, at det har været praksis i kommunen siden før kommunalreformen, at tilsyn med overholdelse af indvundne vandmængder kontrolleres over et flerårigt gennemsnit, samt at andre kommuner følger samme praksis.

Nævnet ophævede kommunens afgørelser og hjemviste dem til fornyet behandling. Nævnet udtalte bl.a. følgende:

”Det kan efter nævnets opfattelse give anledning til tvivl, hvilken vandmængde der på baggrund af vilkåret om kontrol af den gennemsnitlige vandmængde over 3 år lovligt kan indvindes årligt. Det er for nævnet uklart, om [kommunen] på baggrund af kontrolvilkåret i visse tilfælde vil acceptere væsentlige overskridelser af den maksimale tilladte årlige indvindingsmængde. Det er derfor Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at tilladelsen ikke tilstrækkeligt entydigt fastsætter, hvilken maksimal årlig vandmængde der lovligt kan indvindes.

Det er videre nævnets opfattelse, at usikkerheden i forhold til, hvilken vandmængde der lovligt kan indvindes, kan medføre, at beregningerne og vurderingerne af påvirkningerne af indvindingen ikke er retvisende. Vurderingen er således foretaget på baggrund af en årlig indvinding på maksimalt [årlig maksimal indvindingsmængde]. Hvis vilkåret om kontrol muliggør en årlig indvinding på mere end [den årlige maksimal indvindingsmængde], så længe indvindingen over 3 år ikke gennemsnitligt overstiger [den årlige maksimal indvindingsmængde], er beregningerne og vurderingerne af påvirkningen af indvindingen mangelfulde.”


Afgørelse af 26. januar 2015, j.nr.: NMK-42-00446, NMK-42-00447, NMK-42-00448, NMK-42-00449, NMK-42-00450, NMK-42-00451, NMK-42-00452, NMK-42-00453, NMK-42-00454, NMK-42-00455, NMK-42-00456, NMK-42-00457, NMK-42-00458, NMK-42-00459, NMK-42-00460, NMK-42-00461, NMK-42-00462, NMK-42-00463, NMK-42-00465, NMK-42-00466.


  • Vandforsyningslovens §§ 18-22
  • Vandforsyning
  • Markvanding
  • Kontrolvilkår