Nr. 158 - Luftforureningen på fjerntogsperronen på Nørreport Station

Københavns Kommune påbød den 6. dec. 2010 DSB m.fl. at sikre, at indholdet af PM10 i luften på fjerntogsperronen på Nørreport Station ikke oversteg 150 µg/m³ fra 1. januar 2015. Påbuddet var en opfølgning på Miljøstyrelsens afgørelse af 21. december 2005, hvor styrelsen pålagde Banedanmark og DSB at foretage målinger af NO2 og PM10 på Nørreport Station. Målingerne skulle dels danne grundlag for overvågningen af, at den fastsatte grænseværdi for NO2 på 400 µg/m³ kunne overholdes, dels danne grundlag for fastsættelse af krav til indholdet af PM10 på fjerntogsperronen.

DSB, DSBFirst og Transportministeriet påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagerne gjorde først og fremmest indsigelse overfor grænseværdien for PM10, men anfægtede også at være rette adressat.

Natur- og Miljøklagenævnet (formandsafgørelse) ophævede påbuddet med følgende begrundelse:
”Indtil der foreligger nye målinger foretaget efter, at ombygningsprojektet er gennemført og ventilationsanlægget er taget i drift, er der efter nævnets opfattelse under alle omstændigheder ikke hjemmel til at gribe ind overfor luftforureningen på perronerne. En sådan afgørelse måtte forinden bero på en afklaring af spørgsmålet om, hvorvidt de koncentrationer af forurenende stoffer, der måles på perronen, efter at ombygningsprojektet er gennemført og ventilationsanlægget er taget endeligt i drift, er kritiske i forhold til passagernes sundhed.

Natur- og Miljøklagenævnet må allerede på den baggrund give klagerne medhold i, at Københavns Kommunes afgørelse af 6. december 2010 med påbud til DSB, Banedanmark, DSBFirst, SJ og Transportministeriet om overholdelse af grænseværdi for NO2 og PM10 i luften på regionaltogsperronen på Nørreport Station bør ophæves.”

Natur- og Miljøklagenævnet fandt derfor ikke anledning til at forholde sig til den fastsatte grænseværdi PM10.

Sagen rejste i øvrigt bl.a. det principielle spørgsmål, om miljøbeskyttelseslovens § 42 giver tilsynsmyndigheden hjemmel til at gribe ind med påbud om nedbringelse af sundhedsskadelig luftforurening fra jernbaneaktivitet på en underjordisk perron på en station. De gennemkørende tog, som udgør den primære årsag til forureningen af luften under jorden på perronarealerne, er efter nævnets opfattelse ikke en del af virksomheden ”Nørreport Station”, hvorfor nævnet fandt det udelukket at stille krav til togene med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42.

Afgørelse af 8. juli 2014, j.nr.: NMK-10-00350


  • Miljøbeskyttelseslovens §§ 2 og 42
  • Luftforurening
  • Forurening fra mobile kilder
  • Underjordisk togperron
  • Påbudsadressat