Nr. 162 - Lokalplan for boligområde indenfor kystnærhedszonen

Sønderborg Kommune havde oprindeligt vedtaget en lokalplan for boligområde indenfor kystnærhedszonen. Denne lokalplan blev ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet i 2013, fordi den i strid med planlovens § 5b manglede en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering. Det var heller ikke godtgjort, at der ikke fandtes alternative placeringer, og oplysningerne, jf. planlovens § 16, stk. 3, om den visuelle påvirkning af kystlandskabet var utilstrækkelige.

I relation til planlovens § 5b udtalte nævnet i afgørelsen fra 2013, at kommunen ikke havde godtgjort en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær placering. Det forhold, at Broagerområdet var helt omfattet af kystnærhedszonen, og at der ikke kunne findes egnede byudviklingsarealer, der lå mindre kystnært, var ikke en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Boligområdets begrænsede størrelse med 26 parcelhusgrunde talte for, at det ville være muligt at finde en egnet placering i en større afstand fra kysten end det pågældende områdes meget kystnære og synlige beliggenhed.

I relation til visualiseringen, jf. planlovens § 16, stk. 3, udtalte nævnet i den tidligere afgørelse bl.a., at den nye bebyggelse var vist med eksisterende bebyggelse i baggrunden, dog uden at placering i forhold til fjorden var vist. Herudover indeholdt redegørelsen ingen nærmere beskrivelse eller visualisering af, hvorledes en kommende bebyggelse ville påvirke kystlandskabet, ej heller set fra kysten. Det areal, som lokalplanen omfattede, lå tæt på fjorden og uden foranliggende bebyggelse. Byggeri på arealet ville således være synligt fra fjorden, også selv om den bagvedliggende bebyggelse var højere placeret.

Den nye lokalplan
Efterfølgende vedtog Sønderborg Kommune i 2014 en ny lokalplan for samme boligområde. Hovedspørgsmålene i den nye sag var, om kravet til en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering og redegørelse for den visuelle påvirkning nu var opfyldt.

Nævnet fandt, at ”kommunen på tilstrækkelig vis har redegjort for, at der ikke findes brugbare alternativer, idet kommunen i sin redegørelse og udtalelser har uddybet, hvorfor en egnet placering i større afstand fra kysten ikke er mulig”.

Nævnet lagde bl.a. vægt på oplysninger i lokalplanens redegørelse om, at ”store arealer nord for Broager by i kommuneplanen er udlagt som nitratfølsomme indvindingsområder, samt indvindingsområder for vandværket, ligesom hovedvejen gennem området har en meget stor støjkonsekvenszone, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at placere boliger”.

Nævnet fandt endvidere, at visualiseringskravet nu var opfyldt. Nævnet lagde herved vægt på, at ”lokalplanen indeholder en beskrivelse af visualiseringen og billeder med angivelse af lokalplanområde Mariehøj fra flere perspektiver, og at fotos fra tangen giver en tilstrækkelig gengivelse af, hvordan det nye boligområde vil opleves fra vandet”.

Natur- og Miljøklagenævnet kunne herefter ikke give medhold i klagen over Sønderborg Kommunes lokalplan for et boligområde i Broager.

Afgørelse af 18. februar 2015, j.nr.: NMK-33-02646


  • Planlovens § 5b
  • Planlovens § 16, stk. 3
  • Kystnærhedszonen
  • Særlig planlægningsmæssig begrundelse
  • Visualisering