Nr. 164 - Definitionen på dræn og grøfter omfattet af vandløbsloven

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag, der vedrørte spørgsmålet om definitionen på et dræn omfattet af vandløbslovens § 2, stk. 1. Afgørelsen var énstemmig.

Klager ønskede, at Natur- og Miljøklagenævnet genoptog nævnets afgørelse i sagen NMK-43-00411 om påbud om gentilslutning af dræn, som klager havde afbrudt.

Klager begrundede genoptagelsesanmodningen med, at en forudsætning for, at dræn er omfattet at vandløbsloven, er, at drænet leder vand og er funktionsdygtigt. Klager henviste til Naturstyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at et vandløb skal være regelmæssigt vandførende i den største del af året og lede vand fra et sted til et andet.

Klager gjorde gældende, at vandløbslovens bestemmelser ikke fandt anvendelse i den konkrete sag, da drænene var fyldt op med sand, og da der ikke strømmede vand igennem. Klager fandt derfor ikke, at der med hjemmel i vandløbsloven kunne påbydes at gentilslutte drænet.

Det fremgår af vandløbslovens § 2, stk. 1, at lovens regler om vandløb også finder anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Vandløbsloven indeholder ingen definition af et dræn. Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at vurderingen af, hvorvidt anlæg/vandområder (herunder dræn) er omfattet af vandløbsloven, må ske ud fra en vurdering af de enkelte anlægs/områdes karakteristika og funktion samt det behov, der gælder i forhold til de enkelte anlægs/områdes funktion.

Nævnet fandt videre, at dræn og grøfter er omfattet af vandløbsloven, hvis de er regelmæssigt vandførende eller vandfyldte. Dette er tilfældet, hvis der er et tilbagevendende behov for anlæggene af hensyn til afgrøder, infrastruktur mm. Behovet skal forstås således, at denne type af anlæg/områder regelmæssigt bidrager til at opsamle eller bortlede vand af hensyn til afgrøder, infrastruktur etc., eller hvis de bortleder grundvandet. Nævnet fandt ikke, at det er et krav, at dette behov skal være til stede i størstedelen af året. Det afgørende er, om der af hensyn til afgrøder, infrastruktur mm. er et tilbagevendende behov for drænets eller grøftens funktion. Hvis der er et tilbagevendende behov for drænet eller grøftens funktion, er det/den omfattet af vandløbsloven, forudsat flere end en enkelt har interesse af deres tilstedeværelse og vedligeholdelse, jf. vandløbslovens § 2, stk. 2.

I forhold til det konkrete spørgsmål om genoptagelse fandt nævnet, at der var et behov for de pågældende dræn, og at drænene derfor var omfattet af vandløbsloven. Nævnet bemærkede endvidere, at det forhold, at drænet på grund af manglende vedligeholdelse ikke er funktionsdygtigt, ikke bevirker, at drænet ikke længere er omfattet af vandløbsloven. Nævnet fandt derfor ikke, at der var forhold ved nævnets afgørelse, som kunne føre til, at sagen blev genoptaget. Nævnet afviste derfor at genoptage sagen.

Afgørelse af 19. juni 2015, j.nr.: NMK-43-00509


  • Vandløbslovens § 2, stk. 1 og 2
  • Dræn, Definition på
  • Grøfter, Definition på