Nr. 166 - Dispensation til tilførsel af uforurenet jord til Ågesholm Grusgrav

Efter jordforureningslovens § 52 er tilførsel af såvel forurenet jord som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave forbudt. Der er således tale om en forbudsbestemmelse, men i særlige tilfælde kan der gives dispensation Regionsrådet kan give dispensation fra forbuddet, hvis råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne, jf. jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 2.

Københavns Amt meddelte den 19. december 1997 dispensation til tilførsel af ren jord til Ågesholm Grusgrav efter ansøgning fra DSV. Afgørelsen blev påklaget til Miljøstyrelsen, som den 21. maj 2000 meddelte dispensation til, at grusgraven kunne modtage uforurenet jord, men med en reduceret jordmængde i forhold til den påklagede dispensation, således at jordmængden svarede til den mængde, der skulle bruges til etablering af et skræntanlæg i forbindelse med et vejtracé. Miljøstyrelsens afgørelse blev indbragt for domstolene af grusgravens ejer. Østre Landsret afgjorde ved dom af 19. januar 2007, at sagen skulle hjemvises med henblik på, at der blev truffet afgørelse om yderligere dispensation. Region Hovedstaden meddelte den 20. maj 2009 fornyet dispensation til modtagelse af uforurenet jord.

Ifølge Østre Landsrets dom af 19. januar 2007 skulle der meddeles yderligere dispensation efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 2. Østre Landsret anførte i dommen, at grundvandsmagasinet under Ågesholm Grusgrav er sårbart på grund af et tyndt lag moræneler, og at området er udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser. Landsretten fandt samtidig, at afslag på dispensation efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, nr. 3, var nødvendig, idet der var risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand.

Der er i dispensationen af 20. maj 2009 givet accept til modtagelse af en betydelig større jordmængde end i Miljøstyrelsens dispensation af 21. maj 2000. Mængden svarer til en fuldstændig opfyldning af grusgraven i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen af marts 1993. Desuden er der fastsat fornyede vilkår med hensyn til grænseværdier, forhåndsgodkendelse og egenkontrolprogram, herunder stikprøvetagning og analyser, samt krav til kvalitetsstyringssystem. De fornyede vilkår er fastsat på baggrund af en konkret vurdering af de faktiske forhold, beskyttelsesinteressen, den nyeste viden, teknologi og regulering.

Der er tale om en grusgrav, der ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til såvel almene som private vandforsyninger. Det primære magasin, der findes umiddelbart under grusgraven er et særdeles sårbart grundvandsmagasin.

Regionen har i afgørelsen stillet fornyede vilkår for modtagelse af uforurenet jord for med rimelighed at imødegå risikoen for grundvandsforurening. Der blev desuden stillet vilkår om artbeskyttelse efter habitatreglerne. Der er klaget over hovedparten af vilkårene samt jordmængden. Grusgravens ejer klager desuden over, at vilkårene er ekspropriative.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt sammenfattende, at de påklagede vilkår (grænseværdier, forhåndsgodkendelse, egen- og stikprøvekontrol) er miljømæssigt begrundede (saglige) og rimelige. Nævnet ændrede enkelte grænseværdier og vilkår. Nævnet fandt således, at vilkårene (med ændringerne) var nødvendige og konkret miljømæssigt begrundet i lokalitetens særdeles høje sårbarhed og en særdeles høj beskyttelsesinteresse, idet grusgraven er placeret over et drikkevandsmagasin i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor indvindingsopland til såvel almene som private drikkevandsforsyninger. Nævnet ophævede imidlertid de stillede habitatvilkår, idet nævnet fandt, at der ikke var hjemmel hertil.
Nævnet fandt således, at vilkårene i den konkrete sag er saglige og proportionale og er blevet stillet ud fra de faktiske forhold, beskyttelsesinteressen, den nyeste viden, teknologi og regulering.

Afgørelse af 16. juni 2015, j.nr.: NMK-11-00044


  • Jordforureningsloven, § 52, stk. 2, nr. 2 og § 52, stk. 3
  • Uforurenet jord i råstofgrave
  • Habitat
  • Grænseværdier
  • Kontrolvilkår