Nr. 167 - Påbud om fysisk lovliggørelse af ulovligt anlagte søer

september 2015

På en ejendom i Odsherred Kommune blev der hhv. i år 2003 og i perioden år 2004-2006 etableret to søer uden meddelelse af de fornødne tilladelser efter planloven og vandløbsloven. Søerne var således ulovligt anlagt.

I løbet af år 2012 blokerede ejeren af søerne (klager) afløbet fra den ene sø med den konsekvens, at den løb over sine bredder – både ud over klagers og naboens ejendom. Samtidig fjernende klager den anden sø ved jordopfyldning.

Odsherred Kommune fandt, at søerne på indgrebstidspunktet begge var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, da de var større end 100 m² og da der havde indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv i søerne. Kommunen mente på den baggrund, at indgrebet var foretaget i strid med naturbeskyttelseslovens § 3, og meddelte herefter påbud om fysisk lovliggørelse af søerne.

Klager var af den opfattelse, at eftersom søerne var ulovligt anlagte, havde han både ret og pligt til at lovliggøre de ulovlige forhold på sin ejendom. Klager mente også, at en biotop ikke kunne vokse sig ind i § 3-beskyttelsen som følge af en ulovlig handling. Kommunen havde efter klagers opfattelse derfor ikke hjemmel til at meddele påbud om fysisk lovliggørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet udtalte, at udgangspunktet for vurderingen af, hvorvidt en biotop er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er, om biotopen opfylder de størrelsesmæssige og biologiske krav for at være beskyttet natur. Beskyttelsen er derfor som udgangspunkt uafhængig af, om biotopen er blevet til ved menneskelig indgriben.

En biotop kan efter nævnets opfattelse vokse sig ind i § 3-beskyttelsen, uanset at biotopen er frembragt ulovligt. Det forudsætter dog, at der ikke er reageret mod ulovligheden inden for en rimelig tid efter, at forholdet er kommet til tilsynsmyndighedens og/eller lodsejerens kundskab.

Herudover indgår det i vurderingen af, om § 3-beskyttelsen er indtrådt, om tilladelse til aktiviteten ville være blevet meddelt på tidspunktet, hvor ulovligheden fandt sted. Heri ligger, at der skal foretages en afvejning af de forskellige beskyttelsesinteresser over for hinanden.

Nævnet tog herefter stilling til den konkrete sag, og fandt, at søerne var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor indgrebene krævede, at der blev meddelt dispensation hertil. På den baggrund besluttede et enigt nævn, at der ikke kunne gives medhold i klagen over Odsherred Kommunes påbud.

Klager har efter modtagelsen af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse anlagt retssag herom. Retssagen verserer stadig.

Afgørelse af 13. februar 2015, j.nr.: NMK-43-00446 og NMK-510-00512


 

  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Påbud
  • Beskyttet natur