Nr. 172 - Aarhus Lufthavn a/s - revideret rammegodkendelse

december 2015

Syddjurs Kommune traf den 20. juni 2013 afgørelse om revurdering mv. af Aarhus Lufthavn a/s miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41, 33 og 72. Lufthavnen påklagede afgørelsen.

Aarhus Lufthavn har hidtil været omfattet af en rammegodkendelse. Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 58, stk. 1, skal rammegodkendelser tages op til revurdering efter udløbet af retsbeskyttelsesperioden, således at godkendelsen er i overensstemmelse med reglerne i den gældende godkendelsesbekendtgørelse.

Syddjurs Kommune gennemførte i den anledning en revurdering af lufthavnens rammegodkendelse. Revurderingen omfatter dog ikke støjvilkårene, idet kommunen i første omgang alene anmodede lufthavnen om at indsende beregninger for lufthavnens aktuelle trafikbelastning suppleret med en opdateret beregning af støjkonsekvenskurven. Materialet skulle anvendes til fastsættelse af de endelige støjvilkår.

Sagen rejste spørgsmål om, hvad der skal ske med en rammegodkendelse i forbindelse med den lovpligtige revision, specifikt i forhold til flystøj. Nævnet udtalte i den forbindelse bl.a.:

”Når en virksomhed i støjmæssig henseende er godkendt med en bestemt støjmæssig ramme, forstået som støjgrænseværdierne, så har virksomheden tilladelse til at indrette og drive virksomhed på betingelse af, at støjgrænserne overholdes. Den omstændighed, at virksomheden ikke ”udnytter” støjgrænsen, dvs. ikke støjer op til støjgrænsen, fører ikke til, at driften i forbindelse med en revision af miljøgodkendelsen uden særlig begrundelse skal kræves indskrænket til det aktuelle niveau. Hvis støjgrænserne overholdes, er der netop som udgangspunkt ikke tale om væsentlige gener for omgivelserne i miljøbeskyttelseslovens forstand.

Begrebsmæssigt adskiller ”rammegodkendelsen” sig i øvrigt ikke fra det, man i dag omtaler som ”rummelige godkendelser”. Flystøjvejledningens anbefalinger om hhv. at indrette godkendelsen og arealanvendelsen i et forholdsvis langsigtet perspektiv, hhv. om ikke at lade udviklingen af mere støjsvage fly ensidigt komme lufthavnen til gode, ser således efter nævnets opfattelse ud til fortsat at være relevante.”

Nævnet udtalte videre:

”Virksomhedens seneste støjkortlægning er over 16 år gammel, og virksomheden er i 1999 godkendt med en lempelse på 5 dB i forhold til de vejledende støjkrav for fly fra flyvepladser. Nævnet kan derfor tilslutte sig kommunens vurdering af behovet for at få en opdateret støjberegning. Nævnet er imidlertid enigt med lufthavnen i, at der i beregningerne bør tages højde for den forventede udvikling i lufthavnens fremtidige aktiviteter, og at lufthavnens prognoser for fremtiden bør indgå i beregningsgrundlaget (…).”

Natur- og Miljøklagenævnet (formandsafgørelse) stadfæstede kommunens afgørelse, men ændrede kravene til beregningerne i overensstemmelse hermed.

Afgørelse af 9. november 2015, j.nr.: NMK-10-00701


  • Miljøbeskyttelseslovens § 33, 41 og 72
  • Støj
  • Rammegodkendelse