Nr. 173 - Afgørelse om regulering af ikke-målsat vandløb

december 2015

Natur- og Miljøklagenævnet har i sagen NMK-43-00583 taget stilling til, hvordan vandløbsmyndigheden skal behandle sager om regulering af åbne vandløb, når vandløbet ikke er udpeget som vandforekomst og dermed ikke målsat i vandplanerne.

I den konkrete sag ønskede klager at rørlægge en delstrækning af et privat vandløb. Vandløbet er ikke målsat i den gældende vandplan for området. Vandløbet har imidlertid udløb til et vandløb, der i den gældende vandplan er målsat ”god økologisk tilstand”. Målsætningen er på nuværende tidspunkt ikke opfyldt. Begge vandløb ligger i et okkerklasse-II-område med middel risiko for okkerudledning.

Skive Kommune meddelte afslag på rørlægning af vandløbet. Afgørelsen var bl.a. begrundet med, at rørlægningen ville forringe vandføringen i det ikke-målsatte vandløb, hvilket ville indskrænke vandløbsnetværket og spredningsvejene og endvidere, at projektet ville medføre en øget direkte udledning af okker til det målsatte vandløb.

En rørlægning af et vandløb er en regulering, der kræver vandløbsmyndighedens tilladelse, jf. vandløbslovens § 17. Vandløbsmyndigheden skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet, jf. § 18 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Et enigt nævnt fandt, at der ved vurderingen af, hvorvidt det ikke-målsatte vandløb kan rørlægges, skal inddrages hensynet til det målsatte vandløb. Nævnet fandt også, at sagen skulle vurderes i lyset af EU-Domstolens dom af 1. juli 2015 i sagen C-461/13. Det betyder, at der ikke må meddeles tilladelse til en rørlægning af det ikke-målsatte vandløb, hvis dette kan medføre en forringelse af tilstanden for det målsatte vandløb, eller når det indebærer en risiko for, at der ikke opnås god tilstand for det målsatte vandløb.

Da det ud fra de foreliggende oplysninger ikke kunne afvises, at en rørlægning af det ikke-målsatte vandløb ville indebære en risiko for, at der ikke opnås god tilstand i det målsatte vandløb, stadfæstede nævnet Skive Kommunes afgørelse om afslag på rørlægning af en delstrækning af det ikke-målsatte vandløb. Nævnet angav, hvilke yderligere vandprøver klager kunne udtage med henblik på at måle ferrojernindholdet i det målsatte og ikke-målsatte vandløb, hvis klager ønskede at ansøge om tilladelse til reguleringsprojektet på ny. Nævnet bemærkede, at reguleringsprojektet kunne godkendes, hvis kommunen på baggrund af prøverne vurderede, at ferrojernindholdet i vintermånederne i det målsatte vandløb er og forbliver mindre end 0,2 mg/l ved en rørlægning af tilløbet.

Afgørelse af 26. november 2015, j.nr.: NMK-43-00583


  • Vandløbslovens §§ 16 og 17
  • Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 18
  • Vandløb, ikke-målsatte 
  • Regulering
  • Vandplaner