Nr. 176 - Planlægningsmæssig begrundelse for at vedtage en lokalplan

April 2016

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet bestemmelser i en lokalplan i forbindelse med en klagesag om kommunens vedtagelse af lokalplanen.

Helsingør Kommunes Byråd havde vedtaget en bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. En række beboere i Borsholm Landsby, Nordsjællands Landboforening og Danmarks Naturfredningsforening Helsingør (DN) klagede over kommunens planvedtagelse.

En kommune har ret til at ændre sin planlægning og tilvejebringe (ny) lokalplanlægning, jf. planlovens § 13. Lokalplankompetencen forudsætter, at der er en planlægningsmæssig relevant begrundelse, og planlægningen må ikke være baseret på usaglige hensyn.

Et enigt Natur- og Miljøklagenævn ophævede dele af lokalplanbestemmelserne (planens § 6.3, § 7.6, og § 8.3), fordi disse bestemmelser ikke opfyldte kravet om en saglig, planlægningsmæssig begrundelse, og derfor var ugyldige.

Natur- og Miljøklagenævnet opretholdt i øvrigt Helsingør Kommunes afgørelse om at vedtage Lokalplan 5.37 for Borsholm Landsby endeligt. Nævnet udtalte i den forbindelse bl.a., at der ikke var grundlag for at underkende kommunens beslutning om at udarbejde en bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Der er efter nævnets opfattelse ikke tvivl om, at landsbyen Borsholm har et karakteristisk landsbymiljø eller at der er bevaringsværdige bebyggelse og karakteristika, herunder et bebyggelsesmønster der rummer væsentlig kulturhistorie.

De planbestemmelser, som blev ophævet, handlede om byggemulighederne på én ejendom, hvorom der har verseret flere klagesager og en retssag. Denne forhistorie er bl.a. beskrevet i nævnets afgørelse. Nævnet fandt efter en konkret vurdering ikke, at der har været andet formål med bestemmelserne end at give mulighed for den opførte bebyggelse, som nævnet tidligere har meddelt afslag på og som bl.a. er stadfæstet af byretten ved dom af 23. juni 2013.

Afgørelse af 16. februar 2016, j.nr. NMK-33-03115


 • Planlovens § 12
 • Planlovens § 13
 • Planlovens § 15, stk. 2
 • Planlovens § 15, stk. 5
 • Lokalplan
 • Lokalplanret
 • Lovliggørelse
 • Plan
 • Planlægning
 • Planlægningsmæssig begrundelse
 • Planvedtagelse