VVM af eksisterende anlæg - Tangeværket og dets fortsatte drift ikke omfattet af VVM-bestemmelserne

Maj 2016

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at en tilladelse til vandindvinding, med henblik på videreførelse af Tangeværket, ikke er omfattet af VVM-bestemmelserne, da værket og dets fortsatte drift ikke udgjorde et ”projekt” i VVM-reglernes forstand. jf. VVM-direktivets art. 1, stk. 2, litra a.

Natur- og Miljøklagenævnet tog med afgørelsen ikke stilling til, om en videreførelse af Tangeværket var hensigtsmæssigt eller ønskværdig.

Afgørelsen udsprang af, at Tangeværket fremtidigt skulle reguleres efter de almindeligt gældende miljøregler efter Folketingets ophævelse af værkets særlige regulering ved Tangeloven.

Viborg Kommune meddelte den 5. februar 2015 tilladelse til indvinding af overfladevand fra Gudenåen efter vandforsyningslovens § 20, jf. § 18. I samme afgørelse fremgik det, at Kommunen havde vurderet, at nye tilladelser efter gældende lovgivning til anlægget Tangeværket og den fortsatte drift af værket ikke var omfattet af VVM-bestemmelserne.

Foreningen til Nedlæggelse af Tange Sø, Favrskov Kommune, Silkeborg Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark klagede over kommunens afgørelse.

Klagerne anførte navnlig, at Tangeværket og dets fortsatte drift var omfattet af VVM bestemmelserne, og Viborg Kommune derfor skulle have foretaget en VVM-screening.

Det fremgår af VVM-direktivets art. 1, stk. 1, at direktivet vedrører vurderingen af de indvirkninger på miljøet af offentlige og private projekter, der er af en sådan beskaffenhed, at de vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Nævnets afgørelse blev truffet på baggrund af den seneste udvikling i praksis fra EU-domstolen, hvor det i sagerne C-121/11 af 19. april 2012 (Pro-Braine) og C-275/09 af 17. marts 2011 (Bruxelles Lufthavn) blev slået fast, at der kun er tale om et ”projekt” jf. VVM-direktivet, såfremt der er tale om arbejder eller indgreb, som ændrer områdets fysiske karakteristika.

Da der ikke skete nogle fysiske ændringer af Tangeværket, fandt nævnet ikke, at tilladelsen til vand-indvinding, med henblik på videreførelse af Tangeværket og dets eksisterende drift, udgjorde et ”projekt” i VVM-reglernes forstand. Som følge heraf fandt VVM-bestemmelserne ikke anvendelse.  

Et mindretal på 1 ud af nævnets 8 medlemmer fandt, at Tangeværket og dets fortsatte drift var omfattet af VVM-bestemmelserne.

Afgørelse af 25. maj 2016, j.nr.: NMK-34-00465


  • Planlovens § 11 g
  • VVM-direktivet art. 1, stk. 1 og stk. 2, litra a og c
  • VVM-bekendtgørelsen § 1, stk. 1
  • VVM
  • Screeningspligt
  • Vandindvinding
  • Projektbegrebet
  • Eksisterende anlæg