Ll. Torup Gaslager

December 2016

Ll. Torup Gaslager

Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet en række klager vedrørende Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens afgørelser af 19. december 2014 om henholdsvis tillæg til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til Energinet.dk til udvidelse af Ll. Torup Gaslager, herunder tilladelse til direkte udledning af spildevand i form af skyllevand fra kaverner til et Natura 2000-område.

Et enigt sagkyndigt nævn har truffet afgørelse i sagen og har ophævet Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens afgørelser.

De påklagede afgørelser vedrører projektets fase 2 (drifttilstand 2), hvilket omfatter udledning af spildevand fra seks af i alt syv kaverner til Lovns Bredning, som er en del af Natura 2000-område nr. 30.

Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere truffet afgørelse vedrørende projektets fase 1 (driftstilstand 1 – pi-lotprojekt), der indebar udledning af spildevand fra én kaverne (j.nr.: NMK-10-00471 og NMK-34-00135) . Natur- og Miljøklagenævnet fandt dengang, at der ikke på det foreliggende grundlag kunne tages endeligt stilling til, hvorvidt projektets fase 2 i sig selv eller i sammenhæng med øvrige udledninger af tungmetaller i området, indebar en risiko for skade på Natura 2000-områdets integritet, hvilket er forudsætningen for meddelelse af miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2. Natur- og Miljøklagenævnet fastslog derfor, at styrelserne forinden projektets overgang til driftstilstand 2 skulle træffe fornyede afgørelser om denne del med klageadgang til nævnet. Natur- og Miljøklagenævnet opstillede i den forbindelse en række forudsætninger, der skulle opfyldes, før driftstilstand 2 kunne iværksættes. Forudsætningerne vedrørte navnligt overvågningsprogrammet og modelberegningen vedrørende metallers sedimentation og ophobning i Natura 2000-området

Med afgørelsen af 6. december 2016 har Natur- og Miljøklagenævnet fulgt op på, hvorvidt disse forudsætninger er opfyldt.

Det sagkyndige nævn fandt ikke, at det fremlagte datagrundlag, herunder modelberegninger, gav en til-strækkelig klar indikation af, hvor og hvordan de i skyllevandet indeholdte metaller ville sedimentere i vand-miljøet.

Nævnet hæftede sig desuden ved, at den seneste overvågning viste, at der med projektet ville ske udledning af en række metaller i et omfang, hvor gældende miljøkvalitetskriterier overskrides og at skadelige biologiske effekter på områdets dyre- og planteliv dermed ikke kunne udelukkes.

Endeligt henviste nævnet til, at den overordnede målsætning ifølge den gældende Natura 2000-plan er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus, at prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for en række beskyttede naturtyper og arter i området, og at udledning af spildevand indeholdende miljøfarlige stoffer ville indebære en risiko for yderligere forringelse af og trussel mod de naturtyper og arter, der udgør udpegnings-grundlaget for området.

Det sagkyndige nævn fandt på den baggrund ikke, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at udledning af skyllevand i forbindelse med projektet, ikke vil havde skadelige virkninger på Natura 2000-området integritet.

Afgørelse af 6. december 2016, j.nr.: NMK-10-00908 og NMK-34-00448


• Miljøbeskyttelseslovens § 33
• Planlovens § 11 g
• Habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7
• Habitatvurdering
• Natura 2000
• Miljøkvalitetskrav
• Ophævelse